Finspångs kommun

Språk/Language

Näringslivet i Finspångs kommun

Finspång är en levande industriort med ett näringsliv som har en unik struktur med såväl småföretag, mindre industrier och flera världsledande, internationella företag.

I Finspångs kommun finns goda möjligheter att etablera och utveckla sitt företagande. Närheten till riksväg 51 skapar en central och tillgänglig ort. Här finns också ett gott samarbete mellan kommun och näringsliv.

Finspångs kommun har ett företagsregister som gör att du snabbt och enkelt kan hitta information om kommunens företag. Uppgifterna kommer från webselect UC AB och uppdateras månadvis.

Finspångs kommun deltar i Insikt som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Vi mäter servicen vi ger våra företagare.

Du blir kontaktad som företagare
En enkät skickas till företagare, som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Resultat i april/maj
Sveriges kommuner och landsting (SKL) offentliggör i månadsskiftet april/maj året efter mätåret de nationella resultaten samt kommunrankingar för gruppen företagare i en så kallad Öppen jämförelse Företagsklimat.

Svenska industrikommuner är ett nätverk som bildades 2015 där Finspångs kommun är en av, för närvarande, 22 medlemskommuner.

Nätverkets syfte är att stärka förutsättningarna lokalt för fortsatt industriell utveckling i de berörda kommunerna. Svenska industrikommuner är ett unikt nätverk som har en naturlig och viktig roll att värna svensk attraktionskraft för investeringar och därmed tillväxt.

Nätverket arbetar bland annat med att diskutera och analysera:

  • Strategier för att skapa ett bra lokalt näringslivsklimat.
  • Industrins betydelse i Sverige och hur dess framtid kan påverkas.
  • Hur det lokala arbetet för lokal industriell attraktivitet och förnyelse kan stärkas.
  • Hur tydliga strategier och nytänkande på central nivå kan kombineras med en ökad
    handlingskraft från kommunernas sida.
  • Hur nätverket kan driva opinion för industrins nationella och regionala betydelse.

För att stimulera företagande och marknadsföra Finspång så anordnar Finspångs kommun ett antal arrangemang tillsammans med näringslivet.

Årets Företagare
Årets Företagare är ett hederstecken till enskild företagare, som under året utfört en prestation i Finspångs kommun. Årets Företagare utses av FR (Företagarnas Riksorganisation).

Finns i Finspång

Finns i Finspång är en mässa, med temat "Bo och leva", som skapar en mötesplats för företag, organisationer och mässbesökare. Målet med mässan är att lyfta fram det positiva med att bo och leva i Finspång.

Finns i Finspång arrangeras vartannat år och har drygt 2000 besökare.

Tillväxt Finspång är en ekonomisk förening som inspirerar och stöttar utveckling, kompetensförsörjning och samarbete mellan företag, föreningsliv och andra aktörer i Finspångs kommun.

Föreningen består av företag, föreningar och organisationer. Vi förenas i tanken att Finspång ska vara en av de bästa platserna i Sverige att verka, bo och leva. Föreningens uppdrag är att leda arbetet mot att förverkliga Vision 30/35 - att Finspångs kommun år 2035 har 30 000 invånare.

Kontakt

Johan Persson
Kommundirektör

0122-859 86
johan.persson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång