Finspångs kommun

Språk/Language

Regler för fastighetsägare

Läs mer om hur du som fastighetsägare kan sköta din tomtmark.

För dig som äger en fastighet bredvid en gata gäller det att hålla sikten fri för trafikanterna. Här kan du läsa om hur du som fastighetsägare kan skapa en tryggare trafikmiljö genom att beskära växtlighet vid gator och trottoarer.

Trädgårdsavfall såsom gräs, löv och annat komposterbart material ska i första hand komposteras på egna fastigheten och får inte läggas på allmän mark. Finns det inte möjlighet att ta hand om trädgårdsavfallet själv, kan det lämnas på återvinningscentralen på Sjömansäng. Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas till kompostering får eldas endast utanför tätbebyggt område och under förutsättning att olägenhet inte uppstår samt att det sker på ett säkert sätt. Samråd ska ske med grannar.

Vid bullrande sysslor så som gräsklippning, byggarbeten, vedkapning, hög musik med mer ska hänsyn tas till grannarna. Tänk på att inte störa tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Sådant buller som inte hör till normalt nyttjande av fastigheten till exempel vedkapning i stor skala får inte förekomma.

Lukt från sopbehållare är ett vanligt problem. Tänk på att du som fastighetsägare har ansvar för rengöring och placering av din soptunna.

Enligt jordabalken har fastighetsägare rätt att ta bort grenar eller dylikt som hänger in från grannens fastighet, men bara så mycket som hänger in över fastighetsgränsen. Det bästa är om grannarna tillsammans kan komma överens om vad som ska tas bort, hur det ska tas bort och vem det är som ska göra det. Ägaren till buskarna eller träden ska först ha möjlighet att själv åtgärda problemet. Sök efter och läs mer i jordabalken (1970:994), 3 kapitlet på svensk författningssamlings webbsida.

Vattnet i sjöar och vattendrag kan förorenas genom direktutsläpp, luftförorening och markavrinning. Genom rening av avloppsvatten minskar problemen med vattenföroreningar. Bilägare kan bidra till att minska våra vattenföroreningar till exempel i samband med biltvätt.

Fordonstvätt hemma

Enligt kommunens lokala föreskrifter får tvätt av fordon inte utföras så att tvättvattnet förorenar yt- eller grundvatten.

Det är olämpligt att tvätta bilen på gatan, garageuppfarten eller andra hårdgjorda ytor eftersom tvättvattnet via dagvattensystemet orenat kan ledas till vattendrag där växter och djur tar skada. Om dagvattnet leds till reningsverk hamnar gifterna från tvättvattnet i verkets slam. Tvättvattnet kan innehålla bränsle- och oljerester, giftiga tungmetaller, tvättkemikalier och asfalt. Detta vatten kan inte jämställas med det regnvatten som leds till dagvattensystemet och som detta är avsett för.

Enligt Miljöbalkens hänsynsregler ska alla som bedriver någon form av nedsmutsande verksamhet göra vad som krävs för att förebygga och motverka skador på människors hälsa och miljön. Kraven gäller även privatpersoner.

Den som vill spola av lera, grus och damm från bilen vid enstaka tillfällen bör ställa bilen på en gräsmatta eller liknande. Markägarens tillstånd krävs dock. Bilen får inte stå på mark med avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö eller dricksvattenbrunn. Att använda såpa, diskmedel eller miljöanpassat tvättmedel kan godtas vid enstaka tillfällen.

Fordonstvätt i tvätthall/"på macken"

Använder du avfettningsmedel ska du tvätta bilen i en tvätthall. Gör ett aktivt miljöval genom att välja en tvätthall med fullt utbyggd rening. Om du vill tvätta bilen själv, använd helst en ”gör-det-självhall” med fullt utbyggd rening av tvättvattnet.

Oljeavskiljare som finns på bensinmackar klarar inte alla kemikalier som hanteras i tvätthallar. Fråga gärna personalen till råds.

Tänk på att du som fastighetsägare enligt lag är skyldig att skotta och halkbekämpa trottoaren vid din fastighet. Gratis grus/sand hämtar du vid grindarna utanför återvinningscentralen Sjömansäng, Västralundsvägen 8, Finspång. Glöm inte att ta med egen spade och hink. För att det ska räcka till alla får du högst ta 50 liter per tillfälle.

Kontakt

Miljöfunktionens expedition

0122-852 35.
miljo@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 09-11

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång