Finspångs kommun

Språk/Language

Cisterner

Oavsett om du har en mindre villatank för olja eller en större cistern för bensin, är du som ägare av cisternen ansvarig för lagring och hantering av olja och andra brandfarliga vätskor. Oljeutsläpp kan döda djur och växter om det sker i mark och vatten. Utsläpp från läckande cisterner av olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor kan skada grundvatten och vattentäkter för lång tid framåt.

Naturvårdsverkets föreskrifter

Regler finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (2017:5) Skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor. Naturvårdsverkets föreskrifter gäller all förvaring av dieselbrännolja och eldningsolja i öppna cisterner som rymmer mer än en kubikmeter. De gäller för cisterner ovan mark upp till 10 kubikmeter samt för cisterner i mark. De gäller även för tillhörande rör- och slangledningar. Med öppen cistern menas cistern (icke trycksatt) som har ett avluftningsrör.

Installation

Vid nyinstallation av cistern utomhus, ovan och i mark, ska du informera miljöenheten i kommunen i god tid innan anläggningen tas i bruk (minst fyra veckor innan). Ska du installera en inomhuscistern behöver du endast informera miljöenheten om cisternen ligger inom ett vattenskyddsområde. En installationskontroll måste dock utföras. För vissa större cisterner krävs tillstånd av bygg- och miljö­nämnden. Kontakta oss om du vill ha mer information.

Återkommande besiktning

Efter den första kontrollen eller installationskontrollen måste cisternen kontrolleras återkommande vart 12:e år. För äldre cisterner, som inte har tillfredsställande korrosionsskydd, gäller vart 6:e år. Inom vattenskyddsområde kan intervallen tre eller sex år förekomma. Om du är osäker på kontrollintervallet kan du kontakta miljöenheten.Efter kontroll av cistern utomhus, ovan mark och i mark samt cistern inomhus ska kontrollrapporten sparas och på begäran kunna visas upp för tillsynsmyndigheten. Kontrollrapporten för de cisterner Sprängämnesinspektionen reglerar ska du sända till bygg- och miljönämnden.

Cistern som tas ur bruk

Cistern och rörledning som tas ur bruk måste du tömma och rengöra. Cisterner som varaktigt tas ur bruk ska tas bort helt. Det är viktigt att ta bort påfyllnadsröret och avluftningsledningen så att cisternen inte återfylls av misstag. En anmälan om att cisternen tagits ur bruk ska sändas till tillsynsmyndigheten. En blankett för detta finns längre ner på sidan.

Kontroller

Kontrollföretag som anlitas skall vara ackrediterade av SWEDAC och en lista på ackrediterade företag hittar du på deras webbplats.

Riktlinjer för utomhuscisterner ovan mark

Bygg- och miljönämnden har beslutat om riktlinjer för utomhuscisterner ovan mark vid förvaring av diesel, eldningsolja och andra miljö- och brandfarliga vätskor inom Finspångs kommun.

Allmänt

Dessa riktlinjer gäller för utomhuscisterner vid förvaring av diesel eller eldningsolja och andra miljö- och brandfarliga produkter. Riktlinjernas syfte är att förebygga skador i miljön vid eventuella läckage.

Ny cistern

Vid nyanläggning av cistern > 1 m3 skall den förses med invallning. Detta gäller även vid köp av begagnad cistern. Även cisterner med volymer < 1 m3 bör förses med invallning.

Befintlig cistern

För befintliga cisterner > 1 m3 skall dessa snarast möjligt, dock senast 1 januari 2010, förses med invallning. Tiden fram till invallning skall cisterner vara placerade på tätt underlag, till exempel betong och vara påkörningsskyddade.

Mobila cisterner

Vid tillfälliga uppställningar kan dubbelmantlade cisterner som är påkörningsskyddade och utrustade med droppskydd vara ett alternativ till invallning.

Cisterner som tas ur bruk

Cisterner och rörledningar som tas ur bruk skall tömmas och rengöras. Cisterner som varaktigt tas ur bruk ska tas bort helt för att man ska kunna hitta och åtgärda eventuella utsläpp från cisternen till marken omkring. Friliggande rördelar som till exempel påfyllningsrör måste tas bort så att inte kemikalier fylls på av misstag.

Invallningens urformning

Invallningen skall minst rymma största behållarens volym + 10 procent av övriga behållares volym. Kanter och botten skall utföras i tätt material t ex betong som motstår de produkter som skall lagras. Cisternen och invallningen skall förses med regnskydd som effektivt avleder nederbördsvatten.BesiktningarCisterner och rörledningar skall besiktas regelbundet enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skydd mot mark och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. (NFS 2000:4). Det betyder att cisterner ovan mark skall besiktas vart sjätte år(ej korrosionskyddad) och vart tolvte år (korrosionsskyddad). Inom vattenskyddsområde halveras besiktningstiden. Kopia av kontrollrapporten ska skickas till bygg- och miljöförvaltningen, miljöavdelningen*).

Övrigt

Vid installation av cistern > 1 m³ skall anmälan göras till Bygg- och miljöförvaltningen, miljöavdelningen*) i god tid innan installation påbörjas. För cisterner > 5 m³ skall även tillstånd sökas hos bygg- och miljöförvaltningen, bygglovsavdelningen**).

Avståndet till närmaste vattentäkt bör vara minst 50 meter.
Överfyllnadsskydd skall finnas.(NFS 2000:4)
Upphängningsanordning för pump/tankningshandtag skall finnas för att förhindra nedrivning av slangen. Dessutom bör låsning av själva handtaget finnas för att förhindra att olja eller dyl. kan rinna ut om man inte håller i handtaget
Cisterner inom vattenskyddsområde skall vara invallade och förses med skylt vid påfyllningsanordningen(NFS 2000:4). Skylten skall upplysa om att man befinner sig inom vattenskyddsområde.

Förutom kommunens riktlinjer måste innehavaren av cisterner givetvis uppfylla gällande lagstiftning inom området.

*) Numera: Bygg- och miljöenheten, Sektor samhällsbyggnad

**) Numera: Bygg- och miljöenheten, Sektor samhällsbyggnad

Kontakt

Miljöfunktionens expedition

0122-852 35.
miljo@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 09-11

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång