Finspångs kommun

Språk/Language

Bränntorp

Kommunen arbetar långsiktigt med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till befintlig bebyggelse på landsbygden. Bränntorp är ett av de områden som utpekats i kommunens vatten- och avloppsplan (VA-plan).

Varför kommunalt VA i Bränntorp?

Bebyggelsen i Bränntorp bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna vatten och avlopp enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Kommunen har i en övergripande VA-plan bedömt behovet av kommunalt VA i samtliga bebyggelsegrupper som idag ligger utanför kommunalt verksamhetsområde. Bränntorp har prioriterats högt för att det finns ett stort behov av åtgärder men även utifrån utvecklingsperspektiv. Parallellt pågår framtagande av ny detaljplan för Bränntorp med syfte att modernisera planbestämmelserna och utöka byggrätterna. Kommunalt VA är en viktig förutsättning för genomförandet av planen.

I LAV § 6 anges att kommunen är skyldig att anordna vatten och avlopp om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön i ett större sammanhang, både för befintlig och blivande bebyggelse. Enligt tidigare rättsfall avser ett större sammanhang 20-30 fastigheter men det kan även omfatta mindre antal fastigheter. Bränntorp är kommunens största bebyggelsegrupp som inte ingår i verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. I området finns 307 fastigheter varav 305 är bebyggda. Husen används både som fritidsbostäder och permanentbostäder.

Ursprunglig VA-standard på 1970-talet var enklare och planerad för fritidsbostäder. De flesta fastigheterna hade vatten från gemensam vattentäkt med sommarvatten och enklare avlopp för bad-, disk och tvättvatten (bdt-avlopp). Med åren har belastningen och VA-standarden ökat. Vid kommunens inventering 2004-2008 fanns 134 hus med wc-avlopp och 132 hus med egen borrad brunn. Merparten av avloppsanläggningarna för bdt-avlopp är äldre och förutsättningarna för enskilda lösningar är svåra med närhet till berg och grundvatten samt svårt att uppnå skyddsavstånd mellan avloppsanläggningar och vattentäkter.

Mer om klassningen utifrån behov av åtgärd och prioritering samt en sammanställning med alla bebyggelsegrupper finns att läsa i VA-planen. VA-planen är beslutad av kommunfullmäktige.

Du kan följa arbetet hos Finspångs Tekniska via länken nedan

Händelser

  • 6 oktober, 2021 Information i kommunstyrelsen
  • 6 oktober, 2021 utskick av informationsbrev till berörda fastighetsägare
  • 27 oktober, 2021 beslut i kommunstyrelsen
  • 17 november, 2021 beslut i kommunfullmäktige.

Kontakt

Har du frågor kring VA-plan och beslut om verksamhetsområde är du varmt välkommen att kontakta Finspångs kommun.

Har du frågor gällande projektering och utbyggnad vänligen kontakta Finspångs Tekniska.

Jonny Sävenhed
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-852 37
jonny.savenhed@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång