Finspångs kommun

Språk/Language

Mark och exploatering

Inom mark och exploatering (MEX) förvaltas kommunens markreserv. Det kan exempelvis handla om exploateringsfrågor och lediga tomter.
Inom MEX upprättas och hanteras avtal avseende köp och försäljning av fastigheter, exploateringar, arrenden, servitut med mera. Verksamheten har även samordningsansvar för genomförandet av kommunala exploateringar.

Gång- och cykelvägar i Finspångs centralort.

Lediga tomter och tomtkö

Arbete pågår kontinuerligt med att ta fram nya detaljplaner och möjliggöra byggnation av exempelvis nya bostäder. För att du ska registreras i kommunens tomtkö krävs att du anmäler dig till tomtkön och betalar en anmälningsavgift.

Odlingslotter

Odlingsområden i Finspång finns i Torstorp, Axsäter och Grostorp. Där kan du arrendera en odlingslott. Är du intresserad av att arrendera en odlingslott, hör av dig till vår handläggare.

Betesmark och foder

När det är väldigt torrt i marken vilket kan påverka djurägarens tillgång till betesmark och foder. Är du en av dem som drabbas så kan du nu skicka en förfrågan till Finspångs kommun med önskemål om att nyttja kommunens mark. Du blir då kontaktad för att se vilken mark som finns tillgänglig och om den lämpar sig för dina behov.

Bostadsmarknadsdjup i Östergötland 2022

Företaget Juni har på uppdrag av region Östergötland analyserat möjligheter och vilja att efterfråga nyproducerade bostäder på marknaden.

I rapporten analyseras vilka demografiska grupper som växer, hur deras bostadsbehov ser ut, och beräknar bostads­behovet.

Kontakt

Cristina Lindén
Handläggare
Planeringsenheten

0122-850 53
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anders Svensson
Mark- och exploateringsingenjör
Planeringsenheten

0122-856 19
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång