Språk/Language

OBS! Detta är endast en mallsida för att kopiera utfällningsblock till den riktiga sidan. Får ej publiceras!

  • Kommunfullmäktiges nästkommande möte är 2020-xx-xx
  • Kommunstyrelsens nästkommande möte är 2020-xx-xx

Anslag av protokoll

Det finns inga protokoll just nu.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-27

Anslaget: 2022-04-19

Datum för sammanträde: 2022-04-27

Mötet kommer hållas i Sessionssalen, kommunhuset

Valnämnden 2020-10-06

Anslaget: 2020-10-30

Tas ner: 2020-11-19

Datum för sammanträde: 2020-10-06

Organ/nämnd: Valnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 1-10

Arbetsgivardelegationen 2022-08-16

Anslaget: 2022-08-26

Tas ner: 2022-09-16

Datum för sammanträde: 2022-08-16

Organ/nämnd: Arbetsgivardelegationen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, ledningsstaben

Paragrafer: § 67-79

Fond- och stiftelseutskott 2022-08-30

Anslaget: 2022-09-08

Tas ner: 2022-10-03

Datum för sammanträde: 2022-08-30

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens fond- och stiftelseutskott

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 44 -50

Protokoll Kommunstyrelsen 2023-03-22

Anslaget: 2023-03-28

Tas ner: 2023-04-19

Datum för sammanträde: 2023-03-22

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset Finspång

Paragrafer: § 105 - 126

Arbetsgivardelegationen 2023-03-14

Anslaget: 2023-03-23

Tas ner: 2023-04-13

Datum för sammanträde: 2023-03-14

Organ/nämnd: Finspångs kommun, Arbetsgivardelegationen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, ledningsstaben

Paragrafer: § 15 - 24

Bygg- och miljönämnden 2023-03-15

Anslaget: 2023-03-15

Tas ner: 2023-04-06

Datum för sammanträde: 2023-03-07

Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, bygg- och miljöenheten

Paragrafer: § 8-17

Valnämnden 2023-02-01

Anslaget: 2023-02-08

Tas ner: 2023-03-01

Datum för sammanträde: 2023-02-01

Organ/nämnd: Valnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 1-11

Samordningsförbundet Östra Östergötland 2020-xx-xx

Anslaget: 2020-xx-xx

Tas ner: 2020-xx-xx

Datum för sammanträde: 2020-xx-xx

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Paragrafer: § xx-xx

Andra anslag och kungörelser

Det finns inga meddelanden just nu.

Protokoll Kommunala Pensionärsrådet 2023-02-14

Anslaget: 2023-02-14
Tas ner: 2023-03-08
Datum för sammanträde: 2022-12-14
Organ/nämnd: Kommunla pensionärsrådet
Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret
Paragrafer: § 34-43

Kungörelse - Ledigt uppdrag som notarius publicus

Anslaget: 2022-10-03
Anslag tas ned: 2022-10-31

Länsstyrelsen kungör härmed ledigt uppdrag som notarius publicus i Östergötlands läns kommuner, företrädesvis Motala, Vadstena och Mjölby kommun.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen Östergötland tillhanda senast den 31 oktober 2022. Ansökan skickas till ostergotland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping. Till ansökan ska fogas styrkt meritförteckning av vilken framgår de erforderliga kraven för uppdraget.

Sociala myndighetsnämnden 2023-03-28

Anslaget: 2023-03-28

Tas ner: 2023-04-19

Datum för sammanträde: 2023-03-28

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 62

Kungörelse - Underrättelse granskningsbeslut för detaljplan för Sundvägen

Anslaget: 2022-11-22
Anslag tas ned: 2022-12-19

Granskningsutlåtande för detaljplan för Sundsvägen, del av Nyhem 1:2 har upprättats. Detaljplanen var utställd för granskning under sommaren 2022.

Förvaltningen har överlämnat detaljplanen till kommunstyrelsen för antagande. Beslutet att anta detaljplanen har delegerats från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen (2020-02-26,KF 2020 § 7)

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde 2023-03-29

Anslaget: 2023-03-20

Mötet kommer att hållas i Sessionssalen, kommunhuset

Underrättelse - granskning av detaljplan

Anslaget: 2023-02-13

Tas ner: 2023-02-28

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Dalsberg, del av fastigheten Hårstorp 1:1, i Finspångs tätort. Detaljplanen kommer nu att ställas ut för granskning.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etableringen av ett nytt bostads-område med varierad bebyggelse. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter.

Planen är flexibelt utformad för att möjliggöra olika typer av bostäder. Längst i väster, mot Gronvägen, skapas förutsättningarna för fyravåningshus. Exempelvis kan tre punkthus byggas här. I övriga delar av planområdet tillåts både fristående villor och radhus, parhus och flerfamiljshus i en till två våningar. Området får tillfart från Norralundsvägen. I den sydvästra delen av planområdet avsätts för ett koloniområde med odlingslotter med
möjlighet att uppföra en föreningslokal eller liknande.

Planområdet ligger i östra delen av Finspångs tätort. Område avgränsas av Gronvägen i väster, bostadsbebyggelse i området Östra Hårstorp i norr, en mindre grusväg i öster och verksamhetsområdet intill Norralundsvägen i söder.
Planområdet är omkring 13 hektar stort. Marken ägs av Finspångs kommun.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid
Detaljplanen är utställd för granskning på Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13-15, Finspång och på webbplatsen under tiden 13 till 27 februari 2023.
Synpunkter
Synpunkter på förslaget lämnas via kommunens e-tjänst ”Synpunkter i samband med planarbete” senast den 27 februari 2023.

Den som inte senast under granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten
att senare överklaga den antagna detaljplanen.

Justerat protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2023-02-08, § 62, Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige

Anslaget: 2023-02-08

Tas ner: 2022-03-02

Datum för sammanträde: 2023-02-08

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset Finspång

Paragraf: § 62

Kontakt