Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunfullmäktiges möte 21 oktober 2020

Onsdag 21 oktober kl. 16 sammanträdde kommunfullmäktige i sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Dagordning

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Presentation av vätgasprojektet - Siemens
 3. Revisionens granskning av upphandlingsverksamheten
 4. Information om verksamheten i regionen
 5. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 6. Ledamöternas frågestund - frågor och svar

Ärenden för behandling

 1. Delårsrapport tertial 2 2020
 2. Revidering av Finspångs kommuns internationella strategi
 3. LSS-boende Sundsvägen
 4. Förvärv Lotorp 3:26
 5. Svar på e-förslag hundrastgård i Rejmyre
 6. Svar på E-förslag barnomsorg i Grytgöl
 7. Pedagogisk omsorg i Grytgöl, Göl 1:24
 8. Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, sektor social omsorg kvartal 2 2020
 9. Konvertering av lån till aktieägartillskott Finspångs Förvaltnings- och industrihus AB
 10. Renhållningsordning Finspångs kommun
 11. Genomförande av samråd samt granskning av detaljplan för värmeverket och del Av Hårstorp 1:1 och 1:97
 12. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och sammanträdestider 2021
 13. Beslut att lärandeberedningen och demokratiberedningen återupptar sina respektive uppdrag
 14. Svar på interpellation avseende gymnasieskolans ekonomi och elevunderlag

Valärenden

 1. Entledigande från uppdrag som ledamot i lärandeberedningen
 2. Val av ny ledamot i kommunrevisionen
 3. Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

 1. e-förslag - farthinder och övergångsställen på Torstorpsvägen

Relaterad information

Kalleser med handlingar och tidigare protokoll
I kommunfullmäktiges kallelser med handlingar kan du ta del av beslutsunderlag till ärendena. Du kan också läsa tidigare protokoll med alla beslut som tagits under kommunfullmäktiges möten.

Kontakt

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång