Språk/Language

Kommun­fullmäktiges beredningar

På uppdrag av kommunfullmäktige tar sig beredningen an frågor av strategisk karaktär med ett längre perspektiv.

Beredningarnas uppgifter

Beredningar ger bättre förutsättningar för ett mer självständigt och strategiskt och öppet kommunfullmäktige.

I beredningsprocessen ingår:

  • omvärldsbevakning
  • kunskapsinhämtning
  • medborgardialog och
  • informationsinhämtning från berörda verksamheter.

Beredningarna lämnar över de förslag de har arbetat fram till fullmäktige som sen tar besluten.

Fasta beredning

De fasta beredningarna ska skapa kontinuitet i form av beredningsvana hos ledamöterna, kontinuitet i relationen med förvaltningen och djupare kunskaper om politikområdet.

Till stöd för fullmäktiges arbete finns fyra fasta beredningar som du kan läsa mer om här:

Tillfälliga beredningar

Tillfälliga beredningar ska fokusera på det angivna uppdraget, ge organisationen möjlighet till flexibilitet utifrån aktuella behov och samhällstendenser och ge möjlighet för fler att delta i det strategiska arbetet. Kommunfullmäktige kan utse en tillfällig beredning som får i uppdrag att arbeta med en aktuell fråga inom ett område som inte ingår i någon av de fasta bered­ningarna. För tillfället finns det inte någon tillfällig beredning.

Kommunfullmäktiges vision, strategier och strategiska områden är vägledande

Alla beredningar har ansvar för att följa den av kommunfullmäktige fastslagna visionen. De av kommunfullmäktige antagna strategierna och strategiska områdena ska vara vägledande i beredningarnas arbete och genomsyra beredningarnas olika aktiviteter, analyser och ut­redningar. En beredning har också i uppdrag att följa upp de strategiska målen inom de områden beredningen ansvarar för.

Handbok för fullmäktiges beredningar

Som ett grundläggande stöd till kommunfullmäktiges beredningar finns det en handbok. Den är ett ramverk som ska förtydliga formerna för arbetet i beredningarna.

Kontakt

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång