Finspångs kommun

Språk/Language

Nära vård

Både på regional nivå och inom kommunen behöver hälso- och sjukvården anpassas efter nya behov och befolkningsutvecklingen i Östergötland. Därför har omställningen till en god och nära vård och omsorg startat. Nära vård handlar om att vården finns där du behöver den.

Nära vård handlar om att vården finns där östgöten behöver den. Det innebär en förflyttning i sättet att arbeta som utgår från östgötens behov snarare än organisationernas struktur. För att alla ska gå i samma riktning mot nära vård krävs gemensamma mål, samsyn och goda relationer i hela vårdkedjan.

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta. En mer tillgänglig, närmare vård och nya arbetssätt i vården innebär att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och räcka till fler.

Sedan länge finns en god samverkan mellan Finspångs kommun och regionen. Som grund för för arbetet finns ett avtal och en gemensamma vision som säger att allt som går att samverka kring ska vi samverka kring med det goda syftet att gynna patient, medborgare och samhälls­nytta.

Effektiv rehabilitering på korttidsavdelningen

Under 2022-2023 satsar Finspångs kommun på rehabilitering i vårdcentrum. Kommunen har anställt arbetsterapeut och fysioterapeut som arbetar i team med regionens rehab­personal i hela utskrivningsprocessen (slutenvård – korttidsavdelning – trygg hemgång). Det är en preventiv (förebyggande) satsning som förväntas minska återinläggning och behov av insatser efter sjukhusvistelse.

Gemensam resurseffektiv nattbemanning

Svårigheter med kompetens­försörjning för sjuksköterske­kompetens på nattetid gör att kommunen i samarbete med regionen behöver ta fram behovsstyrda och innovativa organisationer för att möta behovet. För att få bästa möjliga effekt gör vi detta i samverkan mellan kommunen och regionen.

Gemensam dokumentation i länsprojekt Cosmic

Finspång är en av fem kommuner i länet som är med i ett pilotprojekt för att dokumentera enligt hälso- och sjukvårdslagen i samma verksamhetssystem som region Östergötland (Cosmic).

Effektivisera gemensamma processer

Genom att tillsammans kartlägga gemensamma processer och därefter hitta förbättrings­möjligheter ska du som medborgare i Finspångs kommun få högre kvalitet inom hälso- och sjukvården. Vi prioriterar processer som utskrivningen (från slutenvård till kommunalt ansvar) samt kommunikationen mellan hemsjukvård och vårdcentral för gemensamma patienter.

Familjecentral

En lokal kommer vara klar maj 2022 och startar i mindre skala innan sommaren. Personal är tillsatt som arbetar med förberedelserna.

Omställningen till Nära vård är ett långsiktigt arbete. En arbetsgrupp bestående av representanter från länets 13 kommuner och Region Östergötland har tagit fram en gemensam målbild för år 2030 (se nedan). Samtidigt fortsätter det arbete som redan påbörjats för omställning till den nära vården genom ett antal projekt som följs upp och utvärderas under vägens gång.

Målbild för satsningen Nära vård.

Målet är att vården finns där östgöten behöver den. Den är nära och tillgänglig. Att vården finns nära behöver inte alltid betyda geografiskt nära. Det kan också handla om kontakt via digitala vårdtjänster. Vi arbetar förebyggande för att östgöten ska vara frisk länge, ha god livskvalitet och ta eget ansvar för sin hälsa.

Östgöten ska uppleva att "Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och på det sätt jag behöver".

För att vården ska vara fortsatt effektiv och kunna möta nya behov och en befolkningsutveckling med alltfler äldre på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan alltifrån sjukhusvård och primärvård till kommunal omsorg.

Den demografiska utvecklingen innebär att det blir färre i befolkningen som ska ta hand om alltfler äldre. I takt med ökad ålder ökar också sjukdomarna. Ett annat viktigt skäl till att vi arbetar med Nära vård är att det skapar möjlighet för medborgarna att bli mer delaktiga i sin vård­exempelvis genom digitala verktyg och vård i hemmet. Det finns också en miljöaspekt i arbetet med Nära vård genom att transporterna minskar om vi kan vårda fler närmare hemmet i stället för på sjukhus.

Några exempel i Finspångs kommun

Kontakt

Åsa Karlsson
Sektorschef
Sektor vård och omsorg

0122-858 47
asa.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång