Finspångs kommun

Dokument

Här har vi samlat olika dokument och blanketter som berör vår verksamhet på Bergska gymnasiet. Här hittar du rutiner, riktlinjer, styrdokument och regler. De är listade i bokstavsordning från A-Ö.

Från Finspångs kommunarkiv kan du beställa vissa betygskopior. I dagsläget gäller det betyg för personer födda från 1930-talet fram till och med 1990 som gått på Finspångs kommunala gymnasieskola (nuvarande Bergska gymnasiet), personer födda 1979 till 1998 som gått på Curt Nicolingymnasiet och personer födda 1992-1996 som gått på Mogårds gymnasiesärskola.

Vissa undantag kan finnas. Att beställa enstaka kopior är kostnadsfritt.

På kommunens gemensamma portal för e-tjänster och blanketter hittar du följande blanketter:

 • Föräldrainlogg till skola24 (för omyndig elev).
 • Beställning av äldre betygskopior.

Vad händer med studiebidraget om man skolkar?

För att få studiehjälp och lärlingsersättning måste den studerande läsa på heltid. Om en studerande skolkar och därför inte längre anses läsa på heltid kan bidragen dras in.

Det är skolan som avgör vad som ska räknas som skolk. Skolan har kunskapen om den studerandes helhetssituation och är därför bäst lämpad att bedöma om frånvaron ska räknas som skolk och rapporteras in till CSN.

Riktlinjer för när skolan ska rapportera

Normalt ska det ha gått minst 30 dagar från den dag skolan bedömt som första skolkdag till den dag skolan skickar in rapporten. Detta för att CSN ska kunna bedöma om den studerande bedrivit heltidsstudier.

I undantagsfall kan även rapporter om skolk skickas tidigare än efter 30 dagar. Det måste då ha gått minst 15 dagar mellan första skolkdag och rapporteringsdag.

Innan skolan skickar en rapport till CSN ska man ha sett ett mönster av upprepad frånvaro, att frånvaron uppgår till minst fyra timmar under en månad och att frånvaron skett vid upprepade tillfällen. För en studerande med omfattande skolk kan i undantagsfall tiden mellan första skolkdag och rapporteringsdag vara kortare än 30 dagar. Då måste det vara klarlagt att frånvaron uppgår till minst fyra timmar, fördelat på flera tillfällen.

Om den studerande har sammanhängande ogiltig frånvaro, exempelvis semesterresor som skolan inte godkänt, rapporteras dettta med meddelandeorsak 31 (frånvaro). Om skolan däremot beviljat ledigheten, rapporteras det inte till CSN. Sammanhängande ogiltig frånvaro i kombination med upprepad frånvaro (skolk) ska rapporteras med meddelandeorsak 51 (skolk).

Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Användning av droger innebär en risk för den enskilde eleven men också för andra elever och personal.

Bergska Gymnasiet verkar aktivt för en drogfri skoltid och skolmiljö och mot användning av alla former av droger. Till grund för Bergska Gymnasiets policy och handlingsplan ligger forskning, beprövad erfarenhet och gällande lagstiftning. Enligt lag har skolan skyldighet att vidta olika förebyggande åtgärder men också ingripa och agera om droger förekommer i skolmiljön och bland elever och personal.

Finspångs kommun har kollektiva försäkringar för olycksfall och skador som berör kommunens verksamheter.

För att en elev ska få en gymnasieexamen måste han eller hon ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Det är med gymnasiearbetet eleven knyter ihop sina studier på programmet och visar att hon eller han är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier. Lärare och rektor behöver därför planera och förbereda eleverna på detta tidigt i utbildningen. På alla yrkesprogram och högskoleförberedande program inom gymnasie­skolan ska eleverna genomföra ett gymnasiearbete. Elever inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå kan också genomföra ett gymnasiearbete.

Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng och är tänkt att vara ett kvitto på att eleven är förberedd för högskolestudier eller för arbete inom ett visst yrkesområde. Målen för gymnasiearbetet framgår av programmets examensmål. Gymnasiearbetet kan genomföras som arbetsplatsförlagt lärande. I så fall ska det ske utöver de obligatoriska 15 veckorna som ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram.

Olika mål för gymnasiearbetet

Målen för gymnasiearbetet skiljer sig åt mellan yrkesprogrammen och de högskole­förberedande programmen. På yrkesprogrammen ska gymnasiearbetet visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. På de högskole­förberedande programmen ska gymnasiearbetet visa att eleven är förberedd för högskole­studier inom i första hand det område som programmet utbildar för.

Betygssättning

På gymnasiearbetet kan eleven få betyget E eller F, där E betyder godkänt och F icke godkänt. Rektorn ska utse en ansvarig lärare för varje elevs gymnasie­arbete. Den ansvarige läraren beslutar om betyg, oavsett om denne är legitimerad eller ej. Innan läraren kan sätta betyg ska en medbedömare med erfarenhet av det kunskaps-/yrkesområde som gymnasie­arbetet avser yttra sig. Om gymnasie­arbetet helt eller delvis har genomförts som arbetsplats­förlagt lärande ska handledaren vara medbedömare.

I examensbeviset

I Skolverkets föreskrifter om utformningen av examensbevis efter nationella program i gymnasieskolan framgår hur och var gymnasiearbetet ska noteras. Den efterfrågade beskrivningen under noteringar i bilaga 1 får gärna vara kortfattad.

Spara ner blanketten till din dator och fyll i blanketten där. Öppna den i din webbläsare eller i det gratis plugin-programmet Adobe Reader som du kan ladda ner från www.adobe.se. Välj sedan att skriva ut det ifyllda dokumentet som en ny PDF-fil. Denna kan du sedan bifoga i ett mail till anvisad epost.

Ledighet för elev vid så kallad enskild angelägenhet
Vi har sedan höstterminen 2019 nya rutiner för ledighetsansökan. Eleven kan inte längre lämna in sin ansökan på en blankett utan måste använda sig av skola24.

▪ Ansvaret för konsekvenserna av ledigheten lägger vi på eleven och ev. vårdnadshavare. Ledighet är inte önskvärd utifrån inlärningssynpunkt.

▪ Eleven anmäler ledigheten, minst två veckor i förväg, i skola24.

▪ Vårdnadshavare måste gå in och godkänna elevens ledighetsansökan i skola24 (om eleven är under 18 år) innan den automatiskt skickas vidare i systemet till elevens mentor för eventuellt godkännande. Ledighetsansökan skickas automatiskt till rektor om ledigheten överstiger 3 dagar i följd.

För elever med studiehjälp gäller:
Skolan rapporterar till CSN om frånvaron från undervisningen överstiger 14 kalenderdagar i följd (lördagar och söndagar inberäknade). Rapporteringen kan påverka elevens studiehjälp.

För elever med studiemedel gäller:
Skolan rapporterar till CSN om frånvaron från undervisningen överstiger 6 kalenderdagar i följd. Rapporteringen kan påverka elevens studiemedel.

Glömt lösenord till skola24?
Om du har glömt dina användaruppgifter kan en ny aktiveringskod skickas till din registrerade e-postadress. Du kan därefter på nytt registrera dig med andra användaruppgifter. Gå in på startsidan för skola24 via länken nedan och klicka på "Jag har glömt mina användaruppgifter i menyn till vänster.

 • Jag ansvarar för lånad IT-utrustning.
 • Jag rapporterar misstänkt virus och fel på utrustningen direkt till personal på skolan.
 • Jag använder bara IT-utrustning för skoluppgifter under lektionstid.
 • Jag sprider inte information (text, bilder, filmer etc.) via internet, mobil eller andra medier om den kan uppfattas som kränkande eller stötande för enskilda eller grupper.
 • Jag sprider inga filer som kan skada skolans IT-utrustning, till exempel datavirus eller sabotageprogram.
 • Jag kopplar inte upp mig mot okända, trådlösa nätverk med skolans IT-utrustning.
 • Jag raderar information som inte längre behövs.
 • Jag följer skolans värdegrund och övriga regler i allt mitt IT-användande.

Vid IT-problem kontaktar du Finspångs kommuns IT-avdelning.

Individuellt val
Bergska gymnasiet, Bildningens utbud presenteras i en valkatalog som fastställs av skolledningen. Katalogen finns publicerad på hemsidan och elevernas lärplattform.

Rutiner för val
Efter fastställande av skolans utbud informerar SYV eleverna och genomför sedan valprocessen med eleverna.

 • Individuellt val som läses i årskurs 2 och 3 väljs i årskurs 1.
 • Elevens val dokumenteras på avsedd blankett.
 • Information inför inriktningsvalet och fördjupningsvalet sker i årskurs 1.

Individuella studieplaner
Varje elevs studiegång dokumenteras i en individuell studieplan som följer eleven under gymnasietiden. Den individuella studieplanen uppdateras så snart en elev gör olika studieval. Vid betygssättning uppdateras planen med betyg.

Studie- och yrkesvägledaren och kontaktläraren ansvarar för att tillsammans med eleven följa upp elevens individuella studieplan.

Ansvarig kontaktlärare tar med sina elevers aktuella studieplaner till klasskonferensen. Vid klasskonferensen kan studieplanerna behöva följas upp. Kontaktläraren ska under elevens studietid följa elevens individuella studieplan. Då utvecklingssamtal genomförs ska en genomgång av elevens individuella studieplan göras. Individuella studieplaner finns att tillgå via Procapitawebben för både elever och personal.

Vad är fusk?

Fusk under prov är all användning av otillåtna hjälpmedel. Det kan till exempel vara papperslappar, mobiltelefoner, ej godkända anteckningar och andra elevers
prov. Mobiltelefoner måste lämnas i skåpet eller lämnas till läraren. Vidare är all kommunikation såsom viskningar, tal och gester, med andra än läraren under provtillfället att betrakta som fusk. Det är inte tillåtet att lyfta miniräknare eller papper från bänken och hålla på ett sådant sätt att andra kan se.

Vid arbeten är alla avskrifter som inte är redovisade med källangivelse att betrakta som fusk. Det är alltså inte tillåtet att i eget namn lämna in eller framföra sådant andra skrivit eller sagt oavsett om det är hämtat från tidningar, böcker, internet eller någon annan källa. Detta gäller även översättningar.

Rutiner om en elev ertappas med fusk:

 • Om fusk upptäcks under provtillfället uppmärksammas eleven omedelbart om att beteendet inte är korrekt.
 • Anmäl till elevens kontaktlärare att fusk har förekommit eller misstänks ha förekommit. Kontaktläraren tar upp detta i sitt arbetslag.
 • Kontaktläraren tillsammans med läraren i kursen har ett samtal med eleven där man går igenom och förklarar för eleven hur man ser på fusket. Eleven får en muntlig varning
 • Vid upprepade tillfällen meddelas rektor som skickar meddelande hem till föräldrarna.

Om dina synpunkter eller klagomål gäller det enskilda barnet på förskolan, skolan eller fritidshemmet ska du alltid i första hand vända dig till berörd personal i den aktuella verksamheten. Det gäller alla skolformer. Det kan exempelvis handla om att barnet har svårigheter eller om särskilt stöd, stödundervisning, mobbning och betygsättning.

Viktigt att du pratar med förskolechef eller rektor

Om du inte är nöjd med det eller anser att du inte får rätt hjälp ska du kontakta enhetens förskolechef eller rektor som har det övergripande ansvaret. Det är chefen för verksamheten som ska se till att barn och elever får det stöd de behöver och som tar beslut om olika åtgärder. Det är av stor betydelse att ansvarig chef ges möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter. Oftast är detta det enklaste och snabbaste sättet att lösa ett uppkommet problem.

Om du inte får hjälp av förskolechef eller rektor

Om problemet inte blir löst efter kontakt med förskolechef eller rektor kan du använda dig av formuläret eller blanketten här på webbplatsen. Förvaltningen kommer då att hjälpa dig med att utreda ditt klagomål.

Anmälan till Skolinspektionen

Om du efter att ha gjort ovanstående fortfarande känner att du vill gå vidare med dina synpunkter eller klagomål kan du vända dig till Skolinspektionen. (Obs gäller inte musikskolans verksamhet). Skolinspektionen har bland annat till uppgift att kontrollera om förskolan eller skolan har följt gällande lagstiftning.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen men många gånger är det enklare att försöka lösa problemen direkt med berörd verksamhet eller ta hjälp av ansvarig chef.

På Skolinspektionens webbplats hittar du fler råd och information om hur du gör en anmälan.

Vad du som elev kan vara med och bestämma.
Som elev har du rätt att bli lyssnad på i alla frågor som har med dig att göra, du kan inte bestämma allt själv, men du ska kunna berätta hur du vill ha det.

Skolan är din arbetsplats och där ska du ha en bra arbetsmiljö.
När du förklarar hur du tycker att du lär dig bäst och hur undervisningen ska vara för att du ska lära dig ska de vuxna på skolan lyssna på dig.

Du ska också kunna vara med och bestämma hur skolan ska göra för att ingen ska bli mobbad eller retad.

På skolorna ska det finnas elevskyddsombud, elevråd och klassråd för att eleverna ska kunna vara med och säga till och bestämma. Om du är vald som elevskyddsombud eller elevrådsrepresentant för din klass ska du få hjälp med den undervisning du missat när du varit på möte.

I Finspång har våra politiker bestämt att:

 1. Det ska finnas en skoldemokratiplan för att alla elever ska veta att de kan vara med och bestämma.
 2. Elevskyddsombud och elevrådsrepresentanter ska få utbildning så de kan sköta sina uppgifter på ett bra sätt.
 3. Om man varit elevskyddsombud eller elevrådsrepresentant ska man få ett intyg samtidigt som man får betyg.
 4. Eleverna ska bestämma vad som ska pratas om på klassråden.
 5. På varje skola ska finnas ett demokratiombud.
 6. För att kunna prata om sådant som har med flera skolor att göra kan skolans elevråd ordna ett elevrådsforum med elevråd från flera skolor.
 7. Alla är välkomna att göra studiebesök i kommunhuset för att få reda på hur kommunen styrs.
 8. Alla har möjlighet att bjuda in politiker eller de som arbetar i kommunen för att diskutera något med dem.
 9. Alla elever ska ha samma möjlighet att vara med och bestämma.

Bergska gymnasiet använder sig av frånvarosystemet Skola24 för registrering av sjukfrånvaro. Eleverna sjukanmäler sig via systemet och föräldrar och vårdnadshavare har möjlighet att ta del av sitt eller sina barns närvaro och frånvaro via systemet.

I första hand ska en sjuk elev anmäla sin sjukfrånvaro via telefon på telefonnummer 0515-869 16. Sjukanmälan ska göras varje sjukdag före kl 08.00.

Om du inte har en knapptelefon eller vill ha en personlig kontakt så kan du naturligtvis fortfarande lämna sjukanmälan direkt till kontaktläraren.

Så här gör du
Du som ringer måste använda en knapptelefon och det enda du behöver göra är att knappa in elevens 10-siffriga personnummer.

Du kan avbryta frånvaroanmälan när som helst under samtalet. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger du på luren innan bekräftelsen kommer anmälan att avbrytas.

Det är viktigt att du ringer före kl 08.00 för att frånvaroanmälan ska gälla samma dag. Om du sjukanmäler dig efter kl 08.00 så måste frånvaroanmälan göras direkt till elevens kontaktlärare som då registrerar dagens frånvaro i vårt frånvarosystem.

Vad registreras i frånvarosystemet?
I frånvarosystemet Skola24 kommer det att registreras vilken tid du anmälde frånvaron och från vilket telefonnummer du ringde.

Om du inte har en knapptelefon eller vill ha en personlig kontakt så kan du fortfarande lämna sjukanmälan direkt till kontaktläraren.

Trivsel- och ordningsregler

 • På Bergska gymnasiet visar vi varandra hänsyn och respekterar varandra oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder
 • På Bergska gymnasiet vill vi ha en ren och snygg skola. Naturligtvis kastar vi inte skräp på golvet eller klottrar på väggar och skåp.
 • När vi lämnar klassrummet ska borden stå på rätt plats, stolarna vara inställda och allt skräp ska vara i papperskorgen.
 • Vi fikar och äter inte i klassrummen.
 • Vi sitter inte med fötterna på bordet eller på stoppade möbler.
 • Inga mobiler får följa med till lektionen. Datorn används bara för att underlätta skolarbetet.
 • Du har ansvar för att ta med dig rätt material och utrusning till varje lektion.
 • Skolan tillhandahåller elevskåp. När du kvitterar en tagg ger du samtidigt rektor rätt att vid misstanke om brott eller då andra särskilda skäl föreligger, öppna skåpet.
 • Det är angeläget att vi är aktsamma om våra gemensamma tillhörigheter. Uppkomna skador skall omedelbart anmälas till skolans personal. Om en skada har uppkommit genom uppsåt eller grov ovarsamhet kan du bli ersättningsskyldig.
 • Rökning är enligt lag förbjuden inom skolans område.
 • Skolan är inte ansvarig för dina värdeföremål. Lämna inget utan uppsikt.
 • Under tiden på Bergska gymnasiet får du låna en dator. Du är ansvarig för att denna lämnas tillbaka i ett gott skick när du slutar skolan. Om något problem uppstår med din dator ska du genast meddela din kontaktlärare.
 • Du ska närvara vid alla aktiviteter som skolan erbjuder. All frånvaro anmäls, även sen ankomst. Vid ogiltig frånvaro meddelas vårdnadshavaren samma dag och ditt studiebidrag kan dras in.

Vi har en trevlig attityd mot varandra.

Vi visar respekt för att alla är olika och har olika utmaningar i livet.

Vi ser till att alla känner sig välkomna. Det gör vi genom att bjuda in till samtal och aktiviteter.

Gymnasieskolan/gymnasiesärskolan är en frivillig skola, men när du som elev valt att går här ska du vara närvarande enligt ditt schema. All frånvaro ska anmälas snarast till skolans personal.

Vi håller rent och snyggt i lokalerna; vi skräpar inte ner och vi ställer tillbaka saker vi lånar där de ska vara. Om något går sönder ska det anmälas till skolans personal. Om du förstör något kan du bli ersättningsskyldig.

Du lånar ett elevskåp. Rektor har rätt att öppna elevskåp vid misstanke om brott.

När du använder skolans IT-utrustning måste du följa våra IT-regler.

Vi röker inte inom skolans område; det är förbjudet enligt lag.

Vi använder bara de lokaler på skolan som är avsedda för IM och GYS.

Under lektionstid används bara mobil och hörlurar efter överenskommelse med undervisande lärare. Används inte mobilen ska den lämnas kvar i skåpet eller lämnas till läraren.

Det är ALLTID du själv som är ansvarig för dina värdesaker, även det som lämnats till läraren.

Vi äter och dricker inte i klassrummen då lektion pågår.

Regler för uppförande gäller även i matsalen och följs inte dessa kan du bli avstängd från matsalen.

I cafeteria och verkstäder finns särskilda regler som gäller för dem som vistas där.

Utbildningen på ett Introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en plan som beslutas av huvudmannen. Planen bör utgå ifrån de lokala förutsättningarna och elevernas behov. Enligt skollagen ska planen för utbildning för de fyra Introduktionsprogrammen innehålla behörighet, syfte, struktur och upplägg, huvudsakligt innehåll, längd och skola som erbjuder programmet (Skollagen 17 kap § 7)

De fyra Introduktionsprogrammen är:

 • Programinriktat val (IMV)
 • Yrkesintroduktion (IMY)
 • Individuellt alternativ (IMA)
 • Språkintroduktion (IMS)

Kontakt

Johanna Fornasaro
Resultat- och enhetschef/rektor
Bergska gymnasiet, Bildningen

0122-851 02
Johanna.fornasaro@finspang.se

Finnvedsvägen 4 612 30 Finspång

Sofia Arnell-Johansson
Tf rektor Bergska gymnasiet, Bergska skolan Specialpedagog
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

070-387 23 38
sofia.arnell-johansson@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång