Finspångs kommun

Språk/Language

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd

Ibland är begreppen många och svåra. Här ska vi reda ut lite av de frågor som kan uppstå.

Den första frågan många ställer sig är vad det är för skillnad mellan ekonomiskt bistånd, social­bidrag och försörjnings­stöd. Ekonomiskt bistånd och socialbidrag är samma sak. Begreppet socialbidrag används inte lika ofta utan vi använder allt mer begreppet ekonomiskt bistånd. Dessa ord täcker all ekonomisk hjälp du kan få enligt socialtjänstlagen. Försörjningsstöd är en del av det ekonomiska biståndet eller socialbidraget. Kommuninvånare kan även ansöka om bistånd till livsföringen i övrigt.

Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. När du ansöker om ekonomiskt bistånd görs en individuell prövning. Du har i första hand ett eget ansvar för ditt liv. Det betyder att du själv måste försöka bidra till din försörjning och andra behov innan du har rätt till bistånd.

Om du har pengar på banken, äger en bil eller fastighet eller har någon annan tillgång kan det påverka din rätt till ekonomiskt bistånd. Det betyder att du i första hand behöver använda dina tillgångar och sparade pengar för att klara din försörjning. När du inte har några tillgångar kvar kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Du ska också i första hand söka de allmänna förmåner och ersättningar som du kan få, t ex bostadsbidrag, underhållsstöd och föräldrapenning. Ekonomiskt bistånd som du får från socialtjänsten ska garantera att du får en skälig levnadsnivå om du inte når en sådan genom egna inkomster och samhällets övriga förmåner. Hjälpen ska också utformas så att du kan klara dig själv i fortsättningen.

Du kan själv göra en beräkning i ett provberäkningsverktyg om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Resultatet är ingen garanti för att du kan eller inte kan få försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte i systemet.

Försörjningsstödet ska tillgodose hushållets mer regelbundna utgifter per månad och består av två delar, del det som kallas riksnormen och av kostnadsposter som ligger utanför riksnormen.

I riksnormen ligger kostnader som är någorlunda lika för alla och gäller för hela landet. Riksnormen ska täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror samt dagstidning och telefon.

Försörjningsstödets andra del består av faktiska skäliga kostnader för boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackförening och a-kassa. Vad som är skäligt för dessa kostnader kan till exempel variera beroende på var och hur man bor.

Ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt ska tillgodose kostnader för behov som uppstår då och då. Exempel är kostnader för tandvård, glasögon, sjukvård och medicin, flyttkostnad och begravning. En individuell bedömning måste göras av vad som är skäligt för den som söker.

En utredning om ekonomiskt bistånd görs på ditt initiativ, är helt frivillig och kan inte genomföras mot din vilja. Du kan när som helst begära att utredningen avbryts.

Vill du ha din ansökan prövad och ett beslut som bygger på en tillförlitlig utredning måste du lämna uppgifter om din ekonomi. Socialsekreteraren behöver då uppgifter om alla ekonomiska förhållanden som har betydelse för ansökan, t ex inkomster, tillgångar och utgifter.

Underlag som alltid ska bifogas med ansökan oavsett sysselsättning

 • Inkomstuppgifter fyra månader tillbaka.
 • Eventuellt beslut från Försäkringskassan.
 • Eventuellt beslut från Pensionsmyndigheten.
 • Senaste självdeklaration samt förhandsbesked eller slutskattsedel.
 • Kontoöversikt (vilket är en redovisning av samtliga bankkonton).
 • Kontoutdrag från de fyra senaste månaderna räknat från ansökningsdagen.
 • Hyreskontrakt och hyresavi.
 • Handlingar rörande banklån vid villaboende samt handlingar som visar inkomster och utgifter på egen fastighet.
 • Värdering vid innehav av fordon.
 • Underlag på sökta utgifter, exempelvis fakturor avseende boende och hushållsel.

Vid arbetslöshet

 • Intyg som styrker din inskrivning och planering hos Arbetsförmedlingen. Om du har beslut från a-kassa behöver du bifoga beslutet.
 • Lista på sökta arbeten de senaste två månaderna. Listan behöver även innehålla information om när och hur du sökt arbetet samt kontaktuppgifter till arbetsgivare.

Vid sjukskrivning

 • Kopia på aktuellt läkarintyg

Vid studier

 • Besked från CSN om studiehjälp

När din ansökan kommit till oss kontrolleras den alltid så att den är komplett. Vi kollar så att alla uppgifter vi behöver för att fatta beslut är med. Vissa uppgifter behöver även styrkas med avier, kvitton eller kontoutdrag. Om alla uppgifter är med och din ansökan är komplett tar handläggar­tiden det cirka 20 dagar. Om ansökan sker digitalt ökar chansen för att ansökan är komplett då du uppmanas att svara på vissa frågor. Digitala ansökningar tar lite kortare tid än ansökan via papper då uppgifterna kommer direkt in i systemet.

Vi läser vår post dagligen och när någon är sjuk eller har semester är det en kollega som bevakar posten. Oavsett om din ansökan är komplett eller inte tar din handläggare kontakt med dig så fort din ansökan mottagits. Har du inte gjort en komplett ansökan får du även ett brev eller ett digitalt meddelande om detta. Handläggaren informerar dig om hur denne nås på bästa sätt och hur lång förväntad handläggningstid är.

I vanliga fall sker våra utbetalningar mellan den 20:e och den sista i månaden. Oftast ser du pengarna på kontot under eftermiddagen. Utbetalningar kan även förekomma under annat tidsspann. Det finns inget direkt brytdatum för ansökan. Däremot ska du tänka på att försörjnings­stöd inte utgår retroaktivt. Din ansökan prövas från det datum du lämnar in din ansökan.

Bidraget betalas ut via Swedbank. Om du har konto på Swedbank behöver du inte göra någonting. Om du har konto i annan bank behöver du meddela Swedbank vilket konto och bank du vill ha pengarna till. Detta kan du göra via e-tjänst hos Swedbank eller via ett besök på deras kontor. Tänk på att du måste kunna legitimera dig.

I vanliga fall sker våra utbetalningar mellan den 20:e och den sista i månaden. Oftast ser du pengarna på kontot under eftermiddagen. Utbetalningar kan även förekomma under annat tidsspann. Det finns inget direkt brytdatum för ansökan. Däremot ska du tänka på att försörjningsstöd inte utgår retroaktivt. Din ansökan prövas från det datum du lämnar in din ansökan.

Om du vill byta handläggare så meddelar du denne det och varför du vill det. Du har ingen rättighet att byta handläggare. För att vi ska kunna ge så bra service som möjligt behöver handläggarna ha jämnt fördelade antal ärenden. Detta gör att det är sällsynt att man får byta handläggare. Handläggarna lägger inte sin personliga värdering i besluten, de gör strikta bedömningar utifrån lag och praxis så ingen handläggare är mer eller mindre generös i sin bedömning.

Läs beslutet noggrant. I beslutet som du har fått från kommunen står det hur du ska göra för att överklaga, till exempel vilka handlingar du behöver skicka med. Tänk på att ditt överklagande måste skickas in inom en viss tid. Hur lång tid du har på dig står också i beslutet.

Om du är missnöjd med ditt beslut kan du överklaga. Det är endast den som beslutet angår som kan överklaga beslutet. Överklagande ska skickas eller lämnas in till kommunen. Det finns ingen blankett för att överklaga beslutet utan du skriver överklagan själv. Det som ska vara med i överklagan är:

 • vilket beslut du vill överklaga.
 • varför du tycker att beslutet är fel.
 • hur du tycker att beslutet ska ändras.
 • skicka också med handlingar eller bevis som styrker din sak, förklara hur dessa styrker din sak.
 • ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer (hem, mobil och arbete) och e-postadress så att domstolen kan nå dig.
 • överklagan ska vara underskriven.

Tänk på att skicka in det i tid till kommunen. Det är nämligen kommunen som tar ställning till om överklagandet kommit in i rätt tid. Tiden räknas från den dag du tog del av beslutet.

Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid skickar kommunen det vidare till den myndighet som ska överpröva beslutet. Har ditt överklagande kommit in för sent kommer överklagandet att avvisas. Du har möjlighet att överklaga även detta beslut.

Kontakt

Ekonomiskt bistånd

0122-854 02
kommun@finspang.se

Telefontid vardagar klockan 08:00-09:00

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång