Finspångs kommun

Språk/Language

Anslagstavla

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla där du hittar:

  • Protokoll från möten. När ett protokoll är justerat publicerar vi ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod du kan överklaga ett beslut i protokollet.
  • Information om kommun­fullmäktiges kommande möten.
  • Kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Anslaget: 2024-06-11

Plats för mötet: Sessionssalen, kommunhuset, Bergslagsvägen 13-15, Finspång.

Anslag av protokoll

Anslaget: 2024-06-18

Tas ner: 2024-07-10

Datum för sammanträde: 2024-06-18

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset Finspång

Paragraf: § 151

Anslaget: 2024-06-10

Tas ner: 2024-07-01

Datum för sammanträde: 2024-06-04

Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, bygg- och miljöenheten

Paragrafer: § 41 - 52

Anslaget: 2024-06-07
Tas ner: 2024-07-01
Datum för sammanträde: 2024-05-16
Organ/nämnd: Kommunla Rådet för funktionshinderfrågor
Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret
2024-02-05 Paragrafer: § 9-17

 

Anslaget: 2024-06-07
Tas ner: 2024-07-01
Datum för sammanträde: 2024-05-06
Organ/nämnd: Kommunla pensionärsrådet
Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret
2024-02-05 Paragrafer: § 12-22

 

Anslaget: 2024-06-03
Tas ner: 2024-06-25

Datum för sammanträde: 2024-05-29

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, Bergslagsvägen 13-15, Finspång

Paragrafer: § 127-142

Anslaget: 2024-05-31

Tas ner: 2024-06-24

Datum för sammanträde: 2024-05-31

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 81 - 93

Anslaget: 2024-05-31

Tas ner: 2024-06-24

Datum för sammanträde: 2024-05-28

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 81 - 93

Anslaget: 2024-05-28

Tas ner: 2024-06-19

Datum för sammanträde: 2024-04-14

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 78 - 80

Anslaget: 2024-05-22

Tas ner: 2024-06-13

Datum för sammanträde: 2024-05-22

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 78

Anslaget: 2024-05-28

Tas ner: 2024-06-18

Datum för sammanträde: 2024-05-22

Organ/nämnd: Finspångs kommun, Valnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, ledningsstaben

Paragrafer: § 56 - 68

Anslaget: 2024-06-19

Tas ner: 2024-07-10

Datum för sammanträde: 2024-06-10

Organ/nämnd: Finspångs kommun, Arbetsgivardelegationen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, ledningsstaben

Paragrafer: § 47 - 55

Andra anslag och kungörelser

Anslaget: 2024-06-11
Tas ned: 2024-07-02

Detaljplan för Hotellet 5 fick laga kraft 11 juni 2024.

Antagen av kommunstyrelsen 5 maj 2024.

Den som lider skada på grund av detaljplanen kan enligt plan- och bygglagen bli berättigad till ersättning. Talan om detta måste väckas inom två år från det datum planen vunnit laga kraft.
Om skadan rimligen inte kunnat förutses inom denna tid får talan väckas senare.

Anslaget: 2024-05-30
Anslag tas ned: 2024-06-16

Länsstyrelsen Östergötland påbörjar rösträkningen, som är en
offentlig förrättning, måndagen den 10 juni 2024 kl. 09.00 på
Länsstyrelsen, Östgötagatan 3, Linköping.
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen vid frågor, telefon 010-223 57
14 eller via e-post val.ostergotland@lansstyrelsen.se. Ange ärendets
diarienummer 9154-2024 i ämnesraden för e-post.

Införs den 31 maj 2024 eller närmast föregående utgivningsdatum i

Östgöta Correspondenten
Norrköpings Tidningar
Motala & Vadstena Tidning
Länstidningen Östergötland
Folkbladet Norrköping
Vimmerby Tidning/Kinda-Posten
Smålands-Tidningen, Smålands Dagblad, Vetlanda-Posten, Tranås
Tidning (SmT gruppen)
Tranås-Posten
Post och Inrikes tidningar

Faktura skickas till:

Länsstyrelsen Östergötland

Kopia till:

Samtliga kommuner i Östergötlands län för anslag på kommunens
officiella anslagstavla t.o.m. den 16 juni 2024.
Länsstyrelsen Östergötlands webbplats

 

Granskningsutlåtande för detaljplan Rejmyre 1:233 med flera finns nu tillgängligt.

Fortsatt planprocess

Samhällsplaneringsenheten har överlämnat detaljplanen till kommunstyrelsen för antagande.

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Hans Boskär
Kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 91
hans.boskar@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång