Finspångs kommun

Språk/Language

Lekeberga förskolas verksamhetsidé

Följande fyra områden vill vi lyfta kopplat till vår verksamhet

Barnen som lämnar vår förskola är/kan/har


Har fått förutsättningar att:

 • Utveckla sina sociala förmågor.
 • Utveckla en god självkänsla, självständighet och en stabil värdegrund att stå på.
 • Utveckla empati och respektera varandras likheter och olikheter.
 • Bli medvetna om barns rättigheter.
 • Samspela i grupp.
 • Utveckla ett rikt och nyanserat språk med god ordförståelse och begreppskunskap.
 • Utforska och lära i inspirerande och varierande miljöer.
 • Förstå och utveckla demokratiska principer och värden, bland annat genom ett Barnråd

Vad har barnen varit med om under sina år på vår förskola?


Med trygghet och omsorg som grund har:

 • Barnen fått leka och utvecklas i varierande och stimulerande miljöer.
 • Barnen fått utmanas på deras nivå och fått känna sig som kompetenta individer.
 • Barnen fått känna att de är en viktig del i en gemenskap.
 • Barnen på ett lekfullt sätt fått delta i olika teman med utgångspunkt ur Lpfö:18 samt deras intresse.
 • Barnen fått upptäcka och utforska sin närmiljö.

Vilka pedagoger behöver de och vilken utbildning formar de?

 • De har varit med om närvarande pedagoger som på ett lekfullt sätt är med barnen och vägleder dem i deras kunskapsutveckling.
 • Pedagoger med olika kompetenser och erfarenheter.
 • Pedagoger som har en likvärdig, gemensam värdegrund och värderingar.

Vilken organisation behövs?


En organisation:

 • Där personal är samspelta och där barnen är i fokus.
 • Som är anpassningsbar för förändringar i barngrupperna.
 • Där vi har ett öppet och tillmötesgående sätt samt där vi respekterar varandra.
 • Där våra miljöer organiseras för barnens lärande och utveckling.
 • Som möjliggör att arbeta i mindre barngrupper efter ålder och behov.
 • Som har en bra, tydlig och stabil grundverksamhet.
Klossar som bildar ett hus.

Kontakt

Carina Lövgren
Rektor
Lekeberga och Högklints förskola

0122-854 28
carina.lovgren@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång