Finspångs kommun

Språk/Language

Kurator

Skolkurator har en självklar roll i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete mot psykisk ohälsa, mobbing, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Skolkurator medverkar också till att skolan har en kris- och katastrofberedskap.

Skolkurators arbete är direkt riktat till elever eller indirekt via skolpersonal och föräldrar med målet att stödja den enskilda eleven. Skolkuratorn arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser, arbete med elever i grupp samt erbjuder handledning och konsultation till skolpersonal och föräldrar. Skolkurator har ofta stödsamtal med enskilda elever eller flerpartssamtal (elev – föräldrar – lärare) samtidigt som andra insatser runt eleven (både i och utanför skolan) kan samverkas av skolkurator. Skolkurator genomför på uppdrag av elevhälsoteam (rektor) skolsociala kartläggningar och/eller utredningar samt ansvarar för organisatoriskt och strukturellt arbete i form av upprättande av exempelvis rutiner och handlingsplaner.

Kontakt

Christine Boström
Kurator
Nyhemsskolan 7-9

0738-67 65 12
christine.bostrom@finspang.se

Oxhagsvägen 22 612 32 Finspång