Finspångs kommun

Språk/Language

Ekonomiskt bistånd

När du inte klarar av din egen eller familjens försörjning kan du vända dig till ekonomiskt bistånd. De kan göra en bedömning om du har rätt att söka ekonomiskt bistånd. Du som har ekonomiskt bistånd kan i vissa fall få stöd till förändring genom vår arbetsmarknadsenhet.

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd kallades tidigare socialbidrag och är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för dig som hamnat i tillfälliga ekonomiska svårigheter, som gör att du inte kan försörja dig och din familj. Innan du kan ansöka om ekonomiskt bistånd måste du i första hand använda de tillgångar du har, och ansöka om andra ersättningar och bidrag du kan ha rätt till.

 • Sparade pengar hos din bank.
 • Värdepapper som aktier och fonder.
 • Värdet av din bostadsrätt, fastighet eller sommarhus. Innan du kan ansöka om ekonomiskt bistånd behöver ditt boende få en värdering.
 • Bil eller annat fordon som du äger och kan sälja för att få pengar till försörjning.
 • Arv och gåvor.

Har du ett registrerat företag i ditt namn ska du i första hand leva på de tillgångar som finns i företaget. Om det inte räcker till behöver du avveckla ditt företag innan du kan ansöka om ekonomiskt bistånd.

För att du ska få ekonomiskt bistånd behöver du i första hand göra vad du kan för att försörja dig själv. Din ansökan behöver även få ett godkännande från socialtjänsten som tar beslut om du har rätt till stöd. Pengarna betalas ut en gång per månad och består av två delar:

 • riksnorm för försörjningsstöd.
 • bistånd till livsföring i övrigt.

Riksnorm för försörjningsstöd

I alla svenska kommuner finns en riksnorm för försörjningsstöd och den bestäms av regeringen. Riksnormen uppskattar hur mycket pengar ditt hushåll behöver för att täcka alla dina kostnader för mat, aktiviteter, kläder och personlig omvårdnad. Hur mycket pengar du kan få beror på hur många ni är som bor på samma adress, och om du har en familj eller är ensamstående. Om hushållets inkomster är lägre än riksnormen kan du få försörjningsstöd.

Försörjningsstödet ska täcka hushållets vanliga utgifter, som till exempel:

 • inhandling av mat.
 • kläder och skor.
 • lekar och aktiviteter.
 • förbrukningsvaror.
 • personlig omvårdnad.
 • tidningar.
 • betala telefon och tv-avgift.

Livsföring i övrigt

Ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt innebär att ha mer pengar som täcker kostnader för behov som kan uppstå vid olika tillfällen, som exempelvis avgifter för tand- och sjukvård, glasögon, flyttkostnader och begravning. En individuell bedömning måste göras för att ta reda på vad som är en skärlig levnadsnivå för den som söker.

Gör en provberäkning

Om du är osäker på om du har rätt till ekonomiskt bistånd eller inte kan du själv göra en beräkning i ett provberäkningsverktyg. Verktyget ger bara en uppfattning om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Alla beslut om ekonomiskt bistånd bygger på en individuell bedömning och en personlig kontakt med en socialsekreterare. Du har alltid rätt att lämna in en ansökan.

När du ansöker

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd ska du kontakta socialtjänsten i Finspångs kommun. Nedan finner du annan viktig information som är bra att känna till när du ansöker om stöd.

En utredning om ekonomiskt bistånd görs utifrån din vilja, den är helt frivillig och kan inte genomföras mot din vilja. Du kan när som helst begära att utredningen avbryts.

Vill du ha din ansökan prövad och ett beslut som bygger på en trovärdig utredning måste du lämna uppgifter om din ekonomi. Socialsekreteraren behöver då uppgifter om alla ekonomiska förhållanden som har betydelse för ansökan, exempelvis inkomster, tillgångar och utgifter.

Underlag som alltid ska bifogas med ansökan oavsett sysselsättning

 • Inkomstuppgifter fyra månader tillbaka.
 • Eventuellt beslut från Försäkringskassan.
 • Eventuellt beslut från Pensionsmyndigheten.
 • Senaste självdeklaration samt förhandsbesked eller slutskattsedel.
 • Kontoöversikt (vilket är en redovisning av samtliga bankkonton).
 • Kontoutdrag från de fyra senaste månaderna räknat från ansökningsdagen.
 • Hyreskontrakt och hyresavi.
 • Handlingar rörande banklån vid villaboende samt handlingar som visar inkomster och utgifter på egen fastighet.
 • Värdering vid innehav av fordon.
 • Underlag på sökta utgifter, exempelvis fakturor avseende boende och hushållsel.

Vid arbetslöshet

 • Intyg som styrker din inskrivning och planering hos Arbetsförmedlingen. Om du har beslut från a-kassa behöver du bifoga beslutet.
 • Lista på sökta arbeten de senaste två månaderna. Listan behöver även innehålla information om när och hur du sökt arbetet samt kontaktuppgifter till arbetsgivare.

Vid sjukskrivning

 • Kopia på aktuellt läkarintyg.

Vid studier

 • Besked från CSN om studiehjälp.

Det enklaste och snabbaste sättet att ansöka är digitalt via vår e-tjänst. För att kunna använda vår e-tjänst behöver du ha en e-legitimation, som till exempel Mobilt bank-id. Om du saknar e-legitimation behöver du kontakta din bank så hjälper de dig.

Via länken ovan finns instruktioner på svenska och flera andra språk om hur du gör för att ansöka.

Du kan också ansöka genom att fylla i en blankett som du laddar ner på samma sida som e-tjänsten. Men det går snabbare att ansöka digitalt via e-tjänsten och det är större chans att din ansökan blir komplett. Om du vill ha en pappersblankett kan du hämta den i kommunhusets reception.

Efter att du har ansökt

Efter att du skickat in din ansökan om ekonomiskt bistånd tar en handläggare hand om ditt ärende. Här får du svar på några vanliga frågor i väntan på beslut.

När du skickat in din ansökan kontrollerar vi så att alla uppgifter stämmer, innan vi kan fatta ett beslut. Vissa uppgifter behöver styrkas med avier, kvitton eller kontoutdrag. Om alla uppgifter är med och din ansökan är komplett tar handläggningstiden cirka 20 dagar.

Så fort du skickat in din ansökan blir du kontaktad av din handläggare. Om någon uppgift saknas i din ansökan får du ett brev eller ett digitalt meddelande om detta. Där får du även information om hur du kontaktar din handläggare, och hur lång förväntad handläggningstid är.

Meddela din handläggare att du vill det och förklara varför du vill det. Du har ingen rättighet att byta handläggare. För att vi ska kunna ge så bra service som möjligt behöver handläggarna ha jämnt fördelade antal ärenden. Detta gör att det är ovanligt att byta handläggare.

När du har fått besked

Om din ansökan blivit godkänd kommer pengarna betalas ut via Swedbank. Har du har ett konto på Swedbank behöver du inte göra någonting. Om du har ett konto hos en annan bank behöver du meddela Swedbank vilket konto och bank du vill ha pengarna till. Detta kan du göra via Swedbanks e-tjänst, eller via ett besök på deras kontor. Tänk på att du måste kunna legitimera dig.

I vanliga fall sker våra utbetalningar mellan den 20:e och den sista i månaden. Oftast ser du pengarna på kontot under eftermiddagen. Utbetalningar kan även förekomma annan tid. Det finns inget direkt brytdatum för ansökan. Däremot ska du tänka på att försörjningsstöd inte betalas ut retroaktivt. Din ansökan prövas från det datum du lämnar in din ansökan.

Läs beslutet noggrant. I beslutet som du har fått från kommunen står det hur du ska göra för att överklaga, till exempel vilka handlingar du behöver skicka med. Tänk på att ditt överklagande måste skickas in inom en viss tid. Hur lång tid du har på dig står också i beslutet och räknas från den dag du tog del av beslutet. 

Din rätt till bistånd prövas enligt socialtjänstlagen. Om du är missnöjd med ditt beslut kan du överklaga. Om du vill ha hjälp med att överklaga kan du kontakta din socialsekreterare.

Det finns ingen blankett för att överklaga beslutet utan du skriver överklagan själv. Det som ska vara med i överklagan är:

 • vilket beslut du vill överklaga.
 • varför du tycker att beslutet är fel.
 • hur du tycker att beslutet ska ändras.
 • skicka med handlingar eller bevis som styrker din sak, förklara hur dessa styrker din sak.
 • ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer (hem, mobil och arbete) och e-postadress så att domstolen kan nå dig.
 • överklagan ska vara underskriven.

Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid skickar kommunen det vidare till den myndighet som ska ompröva beslutet. Har ditt överklagande kommit in för sent kommer överklagandet att avvisas. Du har möjlighet att överklaga även detta beslut.

Så behandlas dina personuppgifter

Alla personliga uppgifter om dig är skyddade enligt lagen om sekretess. Detta innebär att endast personalen på socialtjänsten och du själv har rätt att se uppgifterna, och att de inte får lämnas ut utan ditt tillstånd.

Har du frågor?

Har du fler frågor om ekonomiskt bistånd så går det bra att ringa på vår telefontid via vår växel samtliga vardagar klockan 8-9.

Kontakt

Ekonomiskt bistånd

0122-854 02
kommun@finspang.se

Telefontid vardagar klockan 08:00-09:00

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång