Finspångs kommun

Språk/Language

Modersmåls­­­undervisning

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. Här kan du läsa om vad som gäller kring modersmålsundervisning.

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan. Undervisningen är frivillig och kan även anordnas på annan skola än där eleven går.

Förutom att utveckla kunskaperna i det egna språket syftar modersmålsundervisningen till att hjälpa eleverna att få en stark självkänsla och utvecklas till tvåspråkiga individer. Ämnet ger dessutom kunskaper om det forna hemlandets kultur och samhälls­skick och hjälper eleverna att följa utvecklingen i hemlandet.

Enligt Skollagen ska en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk.

Eleven kan få modersmålsundervisning om:

  • en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska.
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.
  • eleven/vårdnadshavaren önskar få undervisning.

En kommun är skyldig att ordna undervisning om minst fem elever väljer språket och om lämplig lärare finns att tillgå.

Eleven behöver inte förnya sin ansökan utan har rektor beviljat undervisning så läser eleven tillsvidare. Vill man avbryta undervisningen så måste det ansökas om hos rektor Läs mer om det under avanmälan nedan.

Elever som hör till de nationella minoritetsspråken finska, tornedalsfinska (meänkieli), samiska, romani och jiddisch ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritets­språk.

Eleven som hör till de nationella minoritets­språken kan få modersmålsundervisning även om:

  • elevens vårdnadshavare inte har språket som modersmål.
  • behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmåls­undervisning i grundskola, grundsärskola, sameskola eller specialskola.
  • bara en elev väljer språket.

Ansökan till modersmålsundervisning görs på blankett som du finner nedan. Blanketten lämnas till elevens skola för beslut då skolans rektor beslutar om undervisning beviljas. Ansökan kan göras hela terminen. 

Vill vårdnadshavare och elev avsluta utbildning ska blankett om önskemål att avbryta undervisningen lämnas in. Rektor beslutar även här. Närvaro kommer att registreras till den dagen eleven fått beviljat att avsluta sin undervisning.

Elever som inte har tillräckliga språkkunskaper i svenska för att kunna följa skolans undervisning kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål. Det är elevens behov som avgör vilka ämnen eleven får studie­handledning i. Det är skolan som beställer studie­handledning. Studie­handledningen kan variera i behov över tid och ämne och utvärderas regelbundet.

Språkenheten

Språkenheten är en central enhet som anordnar studiehandledning och modersmålsundervisning i kommunen.
Språkenheten är även den enhet som tar emot nyanlända elever till kommunen, genomför kartläggningar samt arbetar med utvecklingsarbete för att öka nyanlända elevers integrering i skolan.

Kontakt

Anna Sparelius
Gruppchef
Språkenheten

0122 859 43

Bergslagsvägen 13-15 612 80 Finspång

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång