Finspångs kommun

Språk/Language

Söka marklov

Marklov krävs inom område med detaljplan, när du schaktar bort eller fyller upp så att markens höjd avsevärt ändras. Du kan även behöva marklov för dessa åtgärder utanför detaljplanelagt område, om det står i gällande områdesbestämmelser. Du kan även behöva söka marklov för trädfällning eller skogsplantering.

Avsevärd ändring av markens höjd

Vad som är en avsevärd förändring i höjdled kan vara svårt att bedöma. En ändring på en halv meter kan bedömas som avsevärd. Kontakta oss för att få reda på vad som gäller för just ditt markarbete.

Så söker du marklov

De handlingar du ska skicka in när du söker marklov ska uppfylla vissa krav som du kan läsa mer om nedan.

Ritningar

Oberoende av vilken typ av åtgärd som du ska genomföra kommer du behöva bifoga olika ritningar.

Det här behöver du skicka in

Nedanstående handlingar ska skickas in vid ansökan för ändring av markhöjder. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till er.

  • Kontrollplan inför startbesked
    En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Om du har en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen tillsammans.

  • Markplaneringsritning i skala 1:400 eller 1:500
    På markplaneringsritningen ska det framgå befintliga och nya markhöjder.

Om du bor inom 100 meter från vatten (sjö eller vattendrag) kan du också behöva ansöka om strandskyddsdispens i samband med ansökan om lovet.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. En kontrollplan ska dock finnas i samtliga ärenden.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor kan du använda kontakt­formuläret nedan.







Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 09-11

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Simon Dyyk
Stefan Knezevic

Administratör
Fredrika Lindberg

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Det gör du enklast genom att kontakta bygglovs­expeditionen via e-post eller telefon. När du kommer till ditt bokade besök anmäler du dig först i receptionen.

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se