Finspångs kommun

Språk/Language

Belysning, gata, parkering, tillstånd och trafik

Vare sig du går, cyklar, åker kollektivt eller kör egen bil ska du på ett tryggt och säkert sätt kunna röra dig på Finspångs kommuns gator och vägar.

Här kan du läsa mer om kommunala gator, parkering, belysning, trafikfrågor, gräv­tillstånd, trafik­anordning­splaner (TA-plan) och lokala trafikföreskrifter. Vill du veta vilka projekt som är på gång eller pågår, klicka på länken nedan.

För att dämpa hastigheterna även i villaområden kan exempelvis villaägare och bostads­rätts­föreningar ansöka om att ställa ut blomlådor på kommunens gator utanför bostäder i form av en chikan. Detta är en möjlighet för medborgare att själva arbeta för en ökad trafik­säkerhet på villagator med en hastighets­begränsning på 30 km/tim. Här kan du läsa mer om vad som krävs.

Fungerande belysning är en självklarhet för trygghet och trafiksäkerhet. Det kommunala bolaget Finspångs Tekniska har uppdraget att sköta och underhålla den kommunala belysningen. Vill du veta mer, besök Finspångs Tekniskas webbplats.

Du behöver ha tillstånd för att få gräva eller på annat sätt göra ingrepp i mark som ägs av Finspångs kommun. Du behöver skicka in ansökan senast 14 dagar innan arbetet beräknas starta. Via Ledningskollen kan du gratis få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns, skydda ledningar mot avgrävningar samt förenkla samordning av gräv­arbeten.

Har det skett en olycka i form av exempelvis en större vattenläcka så att ett akut gräv­arbete varit nöd­vändigt, ska du anmäla detta senast dagen efter utfört arbete.

Kostnad för grävtillstånd

Sedan 1 Maj 2024 gäller avgift för grävtillstånd och tillstånd för trafikanordningsplaner. Syftet är att täcka den administrativa kostnad som kommunen har vid handläggning av dessa ärenden.

Avgifter

En ansökan och godkänd grävanmälan/Ta-plan kostar 1000kr
Förlängning av tillståndstid 500kr/tillfälle
Ändring/utökning av tillståndsområde 700kr/tillfälle.

Gångfartsområdet Bergslagsvägen

På Bergslagsvägen mellan Hyttvägen och Vallonplatsen i centrala delarna av Finspång har det under 2021 färdigställts ett gångfartsområde. Gångfarts­område finns sedan tidigare även mellan Vallonplatsen och Vallonvägen.

Vad gäller i ett gångfartsområde?

I ett gångfartsområde sker trafiken på de gåendes villkor. Det innebär att du som kör bil eller cykel ska lämna företräde för gående i området.

 • Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart, 7 km / timme.
 • Du får inte parkera fordonet.
 • Du som är förare har väjningsplikt mot gående.

När du ska köra ut från ett gångfartsområde gäller utfartsregeln och du har alltså väjnings­plikt när du ska köra ut på den anslutande vägen.

Centrum

Finspångs kommun ser gärna ett levande Finspång genom torghandel, evenemang, försäljning, uteservering med mera.

Markupplåtelse

För att få använda offentliga och allmänna platser, som till exempel parker, gator och torg, behöver du ett tillstånd (en markupplåtelse) från Polismyndigheten. Tillståndet utfärdas av Polisen i samråd med planeringsenheten.

Hur söker jag tillstånd?

Innan du lämnar in en ansökan om tillstånd kan du kontakta planeringsenheten för rådgivning. Till exempel för att kontrollera om tillstånd behövs eller inte, lämpliga platser för verksamheten eller vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Du ska alltid kontakta Polismyndigheten som bedömer om verksamheten kan ske utan fara för trafiken eller för ordning och säkerhet.

Polisen granskar din ansökan med hänsyn till trafik, gångtrafik, allmän ordning och säkerhet och skickar sedan ansökan på remiss till kommunen. Det är oftast planeringsenheten som förvaltar marken och som därför alltid får remissen. Vid bedömningen av ansökan tar kommunen hänsyn till:

 • skötsel
 • markanvändning
 • stadsbild
 • miljöfrågor och trafik
 • framkomlighet och tillgänglighet

Om kommunen väljer att säga nej till ansökan får inte tillstånd ges av Polismyndigheten. Utöver markupplåtelsen är det du som vill använda kommunens mark som är skyldig att hålla dig informerad om vilka andra tillstånd som krävs, som till exempel: bygglov eller serveringstillstånd.

Allmän information om markupplåtelse

 • Den som enligt ordningslagen (1993:1617) ansöker om tillstånd från polismyndigheten, kan få lov att tillfälligt använda kommunens allmänna och offentliga plats för olika ändamål.
 • Det gäller både privatpersoner som föreningar och företag.
 • Finspångs kommun välkomnar alla som vill bidra till att göra staden mer levande och aktiv.
 • De som vill nyttja den allmänna platsen och använda den på ett sätt som inte överensstämmer med det ändamål platsen upplåtits för behöver alltid ansöka om ett tillstånd hos polismyndigheten enligt ordningslagen.
 • Polismyndigheten bereder ansökningar och beslutar om tillstånd i detta avseende.
 • Ansökan skickas under beredning på remiss till bland annat kommunen för yttrande.
 • Polismyndigheten får inte upplåta mark i strid mot kommunens yttrande.
 • De villkor som kommunen ställer i sitt remissyttrande för en markupplåtelse är polismyndigheten skyldig att ta med i sitt beslut.
 • Polismyndigheten tar ut en administrationsavgift oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.
 • Denna ansökningsavgift behöver betalas omgående för att polismyndigheten ska börja att handlägga ert ärende.
 • Ansökan ska innehålla en tydlig kartbild på vilken yta du önskar nyttja, mått på ytan (längd, bredd samt antal kvadratmeter). Under vilken tidsperiod, datum och klockslag, samt vad du önskar nyttja den till. Ju mer information du skickar med i din ansökan desto bättre är det och desto fortare kan vi handlägga ert ärende. Om det saknas information i ansökan kan handläggningen dra ut på tiden då vi måste begära in kompletteringar.
 • Kommunen har en handläggningstid på upp till 14 dagar, det är därför viktigt att ni är ute i god tid mer er ansökan.

Torghandel

Du kan läsa mera om torghandel och dess ordningsföreskrifter här

Här kan du hitta mera information om vilka parkerings­möjligheter som finns i Finspång.

Parkeringsvakter rör sig dagligen i Finspång för att hålla trafikmiljön säker och för att se till att bilar inte står parkerade för länge på samma plats. Om ett fordon är parkerat på ett sätt som utgör en fara för andra trafikanter, eller står parkerat längre än tillåtet, kan ägaren få en parkerings­anmärkning, även kallat parkerings­böter.

Du kan även få en parkeringsanmärkning om du inte har betalt parkeringen eller om du betalat men angett fel registreringsnummer.

Vad kostar det att parkera fel?

1 000 kronor kostar det att stanna eller parkera:

 • på handikapplats.
 • mot färdriktningen.
 • på gång- eller cykelbana.
 • på övergångsställe.
 • i korsning, i vägport.
 • så att vägmärken skyms.
 • på hållplats.
 • framför utfart.
 • så att tillträde till andra fordon hindras.
 • på lastplats, taxiplats.
 • inom tio meter före övergångsställe.
 • inom tio meter före korsande gång- eller cykelbana.
 • på plats där stannande är förbjudet.
 • i terräng, plantering, gräsmatta etc.
 • på plats avsedd för annat fordonsslag, till exemepl plats reserverad för buss eller
  motorcykel.

600 kronor kostar det att parkera:

 • på plats där parkeringsförbud gäller, till exempel parkeringsförbud i område.
 • på huvudled.
 • på annan plats än särskilt ordnad parkeringsplats på gångfartsområde.

400 kronor kostar det att parkera:

 • på avgiftsbelagd parkeringsplats utan att erlägga avgift.
 • längre tid än tillåtet.
 • med något hjul utanför markerad parkeringsruta.

Överklaga parkeringsanmärkning på allmän platsmark

Det är bara polisen som kan stryka parkeringsanmärkningar. Du kan antingen besöka polisens kontor eller skriva ett brev till den polismyndighet som ansvarar för området där du fick parkeringsanmärkningen. Du måste överklaga inom sex månader. Du ska betala avgiften inom åtta dagar även om du överklagar. Om du får rätt betalas pengarna tillbaka till dig.

Om du har ett kvitto på betald parkering via mobil betalning, men ändå får en parkeringsanmärkning, kan det ha blivit något tekniskt fel som gjort att parkeringsvakten inte sett din biljett. Då kan du kontakta det företag som du köpt biljetten hos.

Överklaga kontrollavgift på kvartersmark

Om du har fått en felparkeringsavgift på kvartersmark (det som inte är gator och vägar) gäller lite andra regler. Om du har invändningar på kontrollavgiften ska du kontakta Hojab Parkeringsservice, det finns mer detaljerad information om hur du går tillväga för att överklaga på framsidan av din kontrollavgiften.

Finspångs kommun och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snö­röjningen och halkbekämpningen i kommunen. Större gator och vägar samt övergripande cykelvägar är prioriterade när det gäller kommunens snöröjning och halkbekämpning.

Finspångs Tekniska har uppdraget att vinterväghålla det kommunala vägnätet i centralorten.

Fastighetsägares ansvar

Fastighetsägaren är skyldig att se till att infarter och trottoarer utanför sin fastighet är snöröjda och halk­bekämpade så att gående och trafik kan ta sig fram på ett tryggt och säkert sätt. Finspångs Tekniska erbjuder fastighetsägare gratis grus/sand för halkbekämpning av den kommunala gångbanan. Gruset/sanden hämtar du på Sjömansängs återvinningscentral, Västra­lundsvägen 8. Glöm inte att ta med egen spade och hink. Tänk på att inte parkera din bil så att den hindrar vid snöröjning.

I fastighetsägarens skyldighet ingår även att ingen kommer till skada på grund av snöras från tak och fallande istappar.

Vi vill att våra invånare och besökare ska uppleva ett rent och snyggt centrum. Finspångs centrum städas därför två gånger i veckan, året om, av det kommunala bolaget Finspångs Tekniska.

Fastighetsägarens ansvar

Tänk på att du som fastighetsägare ansvarar för att sopa upp det grus och sand som finns på trottoaren vid din fastighet.

Underlätta för sandsopning

Om du undviker att parkera på gatan när vi sopar i ditt bostadsområde så underlättar du vårt arbete. Det underlättar också om du beskär träd och häckar som hänger ut över kör- och gång­banorna.

Gångfartsområdet Bergslagsvägen

Lokala trafikföreskrifter

Särskilda trafikregler, lokala trafikföreskrifter LTF, beslutas av varje enskild kommun eller myndighet med stöd av Trafikförordningen (SFS 1998:1276). Särskilda trafikregler kan anpassas till en viss plats och gäller endast på vissa vägar, platser eller områden.

Sådana föreskrifter kan vara:

 • Hastighetsbegränsning på vägar utanför tättbebyggda områden där kommunen är väghållare
 • Stannande och parkering på vägar utanför tättbebyggda områden för vilka kommunen är väghållare.
 • Hastighetsbegränsning på vägar inom tättbebyggt område som beslutats av Finspångs kommun
 • Stopplikt och väjningsplikt för vägar i korsningar med allmän väg för vilken kommunen är väghållare
 • Huvudled på vägar för vilka kommunen är väghållare
 • Parkering, stannandeförbud eller parkeringsförbud på vägar där kommunen är väghållare

Inom Finspångs kommun finns i dagsläget cirka 370 permanenta lokala trafikföreskrifter. Som trafikant är du skyldig att känna till och rätta dig efter dessa regler.

På transportstyrelsens webbplats kan du hitta alla lokala trafikföreskrifter

Dispens från lokal trafikföreskrift

Genom att ansöka om dispens från en lokal trafikföreskrift kan man få tillstånd att trafikera, parkera eller stanna där det är förbjudet enligt föreskrifterna. Till exempel om du behöver parkera på ett förbud för att flytta eller göra en åtgärd på din tomt i anslutning till väg med förbud.

Kommunen är mycket restriktiv med att bevilja dispenser eftersom föreskrifterna från början har ett syfte att säkerställa trafiksäkerhet och/eller tillgänglighet för trafikanter.

Finspångs kommun beviljar ingen dispens från avgift.

Så fungerar det

 • Tillståndet gäller endast på kommunal mark eller kommunala vägar och gator inom Finspångs kommun.
 • Behöver du köra eller parkera inom ytor som ägs av Vallonbygden, företag eller privatpersoner ska du kontakta respektive fastighetsägare.
 • Du ansöker för det fordon som dispensen avser.
 • Beviljad dispens gäller maximalt ett år. Om behovet av dispens kvarstår efter att tillståndet löpt ut ska du skicka in en ny ansökan.
 • Du kan endast få dispens om det behövs av särskilda skäl. Det kan exempelvis handla om att en viktig arbetsuppgift inte kan göras utan en särskild dispens.
 • Dispens beviljas inte om vi bedömer att trafiksäkerheten försämras eller om risk för skador ökar på person eller egendom. Att en färdväg förkortas utifrån tid eller av hänsyn till miljön räknas inte heller som godkända anledningar till att bevilja ansökan om dispens.

Ansökan

Att ansöka kostar ingenting. Beviljas ansökan debiteras en avgift på 1500 kronor exklusive moms eller 500 kronor inklusive moms per dispens.

Efter att du ansökt

Om din ansökan beviljas kommer du att erbjudas ett tillstånd, detta beslut tas normalt inom cirka 10 arbetsdagar. Du behöver tacka ja till erbjudandet för att det ska börja gälla, det gör du via Mina sidor i e-tjänsten.

Efter att du tackat ja till erbjudandet så skickar vi tillståndet till den e-post du anger i ansökan. Därefter skriver du ut och klipper ut tillståndsdelen och lägger det synligt innanför i berörda fordons framruta.

Du får ej parkera

 • mot färdriktning
 • 10 meter före eller efter korsning
 • 10 meter före övergångsställe
 • på huvudled
 • på torg
 • på gångfartsområde
 • på vändplats eller ändamålsplatser
 • i terräng
 • i kollektivkörfält
 • på plats för rörelsehindrad

Trafiksäkerhet

Finspångs kommun strävar efter att utforma stadens gator och miljöer så säkert som möjligt, till exempel genom:

 • hastighetsbegränsningar
 • farthinder
 • cirkulationsplatser
 • förbättrade gång- och cykelvägar
 • säkra gång- och cykelpassager.

Arbetet innebär också att informera om de trafikfaror som finns eftersom inte alla faror kan byggas bort. Målet är att inga människor ska skadas svårt eller dödas i trafiken.

Trafikåtgärderna görs utifrån flera kriterier

När vi planerar vilka åtgärder som ska genomföras tar vi bland annat hänsyn till olycksstatistik grundad på polisrapporterade trafikolyckor, trafikflöde, vägtyp (huvudgata/genomfartsgata/lokalgata) samt om det finns kollektivtrafik eller inte.

Om en gata behöver stängas av helt eller delvis för trafik till exempel i samband med vägarbete, träd­fällning eller tillfälliga arrangemang behöver du ansöka om tillstånd. Ansökan ska ske senast 14 dagar innan arbetet/arrangemanget beräknas starta. Till ansökan behöver du bifoga en ritning över avstängningen och eventuell omledning.

Det krävs ofta tillstånd för att använda offentlig plats som exempelvis en gata, trottoar eller park. Detta gäller även byggetablering som placering av container, byggsäck och byggnads­ställning. Ansökan om markupplåtelse görs hos polis­myndigheten.

Avgifter

En ansökan och godkänd grävanmälan/Ta-plan kostar 1000kr
Förlängning av tillståndstid 500kr/tillfälle
Ändring/utökning av tillståndsområde 700kr/tillfälle.

På uppdrag av kommunen ansvarar det kommunala bolaget Finspångs Tekniska för:

 • Skötsel och underhåll av det kommunala vägnätet samt vissa vägar i Lotorp och Falla.
 • Snöröjning och vinterväghållning.
 • Beläggningsarbeten och vägunderhåll.

Riksväg 51 och länsväg 215

Trafikverket ansvarar för genomfartslederna (51 och 215) som korsar vår kommun. De ansvarar för asfaltering, belysning, lagning av potthål med mera.

Vägföreningar

Övriga vägar i de mindre orterna sköts av vägföreningar i respektive ort.

Kontakt

Rosita Mathiesen
Trafikingenjör
Planeringsenheten

0122-859 16
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång