Finspångs kommun

Språk/Language

Solenergianläggningar

Funderar du på att installera solpaneler finns här några råd och anvisningar kring säkerhetshöjande åtgärder vid projektering och installation av nya anläggningar, samt åtgärder som du kan göra på redan befintliga anläggningar.

Två hantverkare monterar solpanel på tak

Solcellsanläggningar medför speciella risker för räddningstjänstens personal vid en räddningsinsats. Lagstiftning och allmänna råd för projektering av solcellsanläggningar tydliggör inte förutsättningarna och säkerheten i samband med en räddningsinsats. Det är svårt att stänga av en solcellsanläggning som är i drift. När en solcellsmodul belyses fortsätter den att genera en spänning. Även om solcellspanelerna på en anläggning är bortkopplade från växelspänningsnätet och bortkopplade från växelriktaren kan det vara upp till 1 000 V likspänning i kablaget. 1 000 V innebär en stor fara för en människa och medför stora risker vid en räddningsinsats.

Skyltning

När räddningstjänsten kommer är det inte alltid lätt att uppfatta att det sitter solceller på taket. En tydlig skyltning vid alla entréer till byggnaden är viktig för att räddningstjänstens personal ska kunna uppmärksamma att det finns solcellsanläggning ansluten. Skyltarna ska hänvisa till en plats där personalen kan få mer information om anläggningen.

Det finns inga krav på att man ska ha varningsskylt för gasolflaskor (förutom på arbetsplatser).

Figurerande bild

Säkra att det är strömlöst

Den stora risken ligger i kablarna när det blir en brand. Det finns idag några systemlösningar för att minimera riskerna vid brand och som avsevärt förbättrar säkerheten för räddningstjänstens personal. Det mest önskvärda målet att göra hela anläggningen inklusive solcellspanelen strömlösa.

  • En ny solenergianläggning bör förses med en lösning som kan göra hela anläggningen inklusive solcellspanelerna strömlösa. Denna lösning innebär att om strömmen bryts till solcellsanläggningen, oavsett var eller hur, så sänks automatiskt spänningen i systemet till säkra nivåer. En typ av lösning kan vara så kallad DC-Safety lösning vilket innebär att en optimerare placeras (eller finns inbyggd) vid varje solcellspanel, men det finns även andra lösningar. Manuell brytare/nödavstängningsknapp till solcellsanläggningen ska finnas placerad innanför dörr till det fria/angreppsväg. Om objektet har ett automatiskt brandlarm bör funktion implementeras så att varje panels växelriktare bryter spänningen vid ett aktiverat brandlarm. Den manuella brytaren ska då placeras vid brandförsvarstablån.

  • Ett alternativ är att placera växelriktaren på taket, så nära panelerna som möjligt. Kablarna för likström får inte förläggas dolda inne i byggnaden. Denna lösning innebär att kablarna för likström blir kortare och de är dessutom synliga för räddningstjänstens personal. En lösning med växelriktare nära panelerna uppnår inte samma säkerhetsnivå som en lösning där hela anläggningen inklusive solcellspanelerna görs strömlösa, eftersom själva solcellspanelerna fortsätter producera el och kabelsträckan mellan paneler och växelriktare alltså fortsatt är spänningssatt även om brytaren slagits ifrån. Denna lösning ställer också högre krav på ritningsunderlag, se skyltning/ritningar, samt att växelriktaren placeras så nära solcellspanelerna som möjligt.

  • En brytare för likström placeras så nära solcellspanelerna som möjligt, och det placeras en nödavstängningsknapp som reglerar brytaren innanför en dörr till det fria/angreppsväg. Om objektet har ett automatiskt brandlarm bör funktion implementeras så att spänningen bryts även vid ett aktiverat brandlarm. Den manuella brytaren ska då placeras vid brandförsvarstablån. En lösning med brandmansbrytare uppnår inte samma säkerhetsnivå som en lösning där hela anläggningen inklusive solcellspanelerna görs strömlösa, eftersom själva solcellspanelerna fortsätter producera el och kabelsträckan mellan paneler och brytare alltså fortsatt är spänningssatt, även om brandmansbrytaren slagits ifrån.

Batterilager för solceller

Om du väljer att installera ett batterilager av litium-jontyp är det bra att känna till att elektrolyten hos en litiumjoncell, till skillnad från andra batterityper, är lösningsmedelsbaserad och därmed brandfarlig. Överladdning och höga temperaturer kan leda till så kallad termisk rusning. Detta innebär en okontrollerad frigörelse av battericellens energi, vilket i sin tur kan leda till bränder som är närmast omöjliga att släcka. Batterilager som uppfyller gällande regelverk och standarder anses dock som säkra. Det ska mycket till innan ett sådant batterilager drabbas av så allvarliga fel att det börjar brinna.
Följ alltid Elsäkerhetsverkets råd gällande installation av solceller och batterilagring.

Placering

Litiumbatterier anses må bäst av att användas i temperaturer på mellan 15 och 25 grader.
Att delar av installationerna exponeras för utomhusklimat kan få stora konsekvenser vad gäller uppkomst av fel.

Solcellsanläggningar producerar alltid likström och spänningen ligger normalt på runt 800 V. Detta medför vissa nya brandrisker jämfört med våra vanliga elsystem i byggnader som är växelström och normalt har en spänning på 230 V. I dagens solcellsanläggningar ansluts solcellerna direkt till en växelriktare som omvandlar strömmen till 230 V växelström för användning i byggnaden.

Säkerhetshöjande åtgärder

Beakta följande säkerhetshöjande åtgärder vid projektering och installation av batterilagersystem i byggnader:

  • Batterilagersystemet bör placeras i ett brandtekniskt avskilt utrymme som är möjligt att ventilera. Utrymmet bör ha tillträde direkt från det fria.
  • Om likströmskablage finns i anslutning till batterilagret som inte stängs av vid skada eller spänningsbortfall behöver säkerhetsbrytare installeras på samma sätt som för solcellsanläggningen. Detta för att inte riskera att kablage fortfarande är strömförande vid skada eller brand.
  • Skylt med information om att det finns batterilagersystem bör placeras vid ingång till utrymme där batterier är placerade, se förslag nedan.
  • I de fall byggnaden är försedd med ett automatiskt brandlarm bör utmärkning även ske i anslutning till centralapparaten.

Relaterad information

Kontakt

Daniel Svanér
Insatsledare
Räddningstjänsten

0122-850 76
daniel.svaner@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 44 Finspång