Finspångs kommun

Språk/Language

Inackordering för gymnasie­elever

Inackorderingstillägg är ett bidrag som gymnasieelever kan söka om avståndet mellan hemorten och den valda skolan är långt och eleven behöver bo inackorderad på annan ort. Här kan du läsa om inackorderings­tillägg, vilka regler som gäller och hur du ansöker.

Hemkommunen ska enligt skollagen (210:800) 15 kap 32 § lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Skyldigheten för kommunen gäller till och med första kalenderåret det år eleven fyller 20 år.

Du har rätt till inackorderingstillägg om du uppfyller följande villkor:

 • Du ska vara folkbokförd i Finspångs kommun och studera på gymnasiet på en annan ort.
 • Du kan söka inackorderingstillägg för boende inom kommunen om det finns synnerliga skäl och din resväg är lång.
 • Du ska gå i en kommunal eller regionägd skola.
 • Du ska vara mottagen i första hand på din utbildning.
 • Du ansöker om inackorderingstillägg för ett läsår i taget.
  Till din ansökan måste du bifoga ett intyg från skolan att du deltar i undervisningen. Skolan kan inte intyga att du deltar i undervisningen förrän terminen har börjat.

Du har inte rätt till inackorderingstillägg:

 • Du kan inte få inackorderingstillägg och reseersättning/busskort samtidigt om du studerar på en kommunal eller regionägd gymnasieskola.
 • Du kan inte ansöka om inackorderingstillägg om du är mottagen i andra hand på din utbildning.
 • Du kan inte söka inackorderingstillägg från hemkommunen om du studerar vid
  - folkhögskola
  - fristående gymnasieskola
  - riksinternatskola
  - utlandsstudier

Om du studerar på en fristående gymnasieskola kan du ansöka om inackorderingstillägg från Centrala studiestödsnämnden (CSN).


Förändringar under din studietid som påverkar villkoren

 • Om din adress ändras, du avbryter dina studier eller om något annat sker som påverkar villkoren för inackorderingstillägget ska det anmälas till Finspångs kommun. Bidraget återkrävs från aktuell tidpunkt.

Beviljat inackorderingstillägg utbetalas med 1/30 av ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet varierar från år till år. På Statistiska centralbyråns webbplats (SCB) kan du se aktuellt prisbasbelopp. Inackorderingstillägg kan högst beviljas för totalt nio månader under ett läsår. Höstterminen räknas som fyra månader och vårterminen som fem månader. Bidraget utbetalas en gång per termin.

Om du har fått avslag på din ansökan om inackorderingstillägg eller på något annat sätt är missnöjd med hemkommunens beslut kan du överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten i Linköping. Överklagandet ska vara skriftligt. I din överklagan ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha och varför. Bifoga gärna handlingar som du anser har betydelse för prövningen. I överklagandet ska du också uppge ditt namn, adress och telefon­nummer. Överklagandet ska undertecknas.

Tänkt på att överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Linköping men det ska också skickas eller lämnas till Finspångs kommun.

Din skrivelse måste ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet för att överklagandet ska kunna tas upp till prövning.

Överklagandet skickas eller lämnas till:

Finspångs kommun
Bergslagsvägen 13-15
612 80 Finspång

Kontakt

Åsa Aktner
Handläggare
Sektor utbildning

0122-859 41
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång