Finspångs kommun

Språk/Language

Insatser enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service åt personer med funktionsnedsättning. Insatserna är tio stycken. De kan du ha rätt till om du ingår i någon av LSS tre personkretsar och har behov av dem.

Ansvar

Insatsen Rådgivning och annat personligt stöd har Region Östergötland ansvar för. Kontakt tas med habiliteringen.

De andra nio insatserna utreder kommunens LSS-handläggare behovet av.

Kostnader och avgifter inom LSS

Insatserna enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) är i princip avgiftsfria. I anslutning till en insats får skäliga avgifter tas ut för bostad, kost, fritidsaktiviteter samt kulturella aktiviteter. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader och kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.

Kommunen får ta ut avgift av den som har hel allmän ålderspension, hel sjukersättning, hel aktivitetsersättning eller som har annan inkomst av motsvarande storlek. Kommunen får ta ut en ersättning av föräldrar till barn under 18 år när deras barn får vård i ett annat hem än det egna med stöd av LSS. Föräldrar har enligt föräldrabalken underhållsskyldighet för sina barn och är försörjningsskyldiga till dess barnet fyller 18 år eller så länge barnet går i skola, dock längst till barnet fyller 21 år. Enligt 20 § LSS, är föräldrar skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden när deras barn under 18 år vårdas i ett annat hem än det egna. Med begreppet ett annat hem än det egna jämställs såväl familjehem som bostad med särskild service för barn och ungdomar samt korttidshem.

Vid frågor om kostnader och avgifter, hör av er till enhetschefen för aktuell insats.

Kontakt

LSS-handläggarna
Social omsorg

0122-852 18
lss.handlaggare@finspang.se

Telefontid måndag till fredag kl. 13-14 (helgfri vardag)

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång