Finspångs kommun

Språk/Language

Hälsoskydd

Hälsoskydd handlar om att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön. Hälsoskyddet är reglerat i lagar som Miljöbalken med tillhörande förordningar, Strålskyddslagen, Smittskyddslagen, Tobakslagen samt Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens författningssamlingar.

Arbetsområden

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet för hälsoskyddet. Bygg- och miljöenheten har fått i uppdrag av bygg- och miljönämnden att bedriva hälsoskyddsarbetet. I arbetet med hälsoskyddet ingår bland annat tillsyn och handläggning av anmälningar.

Exempel på områden som miljöenheten bedriver tillsyn över är:

 • skolor och förskolor.
 • idrottsanläggningar, badanläggningar och solarium.
 • lokaler för hygienisk behandling (så som fotvård, akupunktur, tatuering, massage, hårvård).
 • hotell.
 • Vårdboende.

Vid tillsyn tas en avgift ut enligt kommunens taxa. Bygg- och miljöenheten handlägger anmälningar inom hälsoskydds­området som till exempel anmälan om olägenhet och anmälningar av nya verksamheter. De anmälningar om olägenheter som inkommer till miljöenheten är till exempel bristfällig städning i offentliga lokaler, buller från fläktar och restauranger, bristande ventilation, fukt och mögel samt vedeldning.

Anmälningsplikt

Vissa verksamheter innebär en särskilt tydlig risk för människors hälsa och är anmälningspliktiga enligt Miljöbalken. All form av skolverksamhet upp till gymnasienivå ska anmälas till miljöenheten likaså hygienisk verksamhet som kan innebära risk för blodsmitta, badanläggning och solarie­verksamhet. Se mer under rubriken Anmälningspliktiga verksamheter.

Den 1 juli 2021 träder nya regler om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft.
De nya reglerna i lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar innebär bland annat att:

 • Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till IVO.
 • Det införs kompetenskrav för den som utför behandlingarna.
  Verksamheten är skyldig att ha patientförsäkring samt att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.
 • Verksamheten är skyldig att informera om samtycke och betänketid, samt kontrollera att den som får behandlingen är över 18 år.

Du kan hitta mera information i länkarna till höger

Du är skyldig att skaffa dig kunskap

Alla verksamheter omfattas av egenkontroll. Enligt miljöbalken är du skyldig att kontrollera din egen verksamhet och skaffa dig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Läs mer om egenkontroll på Socialstyrelsens webbplats via länken på denna sida.

Anmälningspliktiga verksamheter

Enligt miljöbalkens 9 kapitel och Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska vissa hälsoskyddsverksamheter anmälas till kommunen. Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera:

 • verksamhet där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
 • bassängbad som är upplåtna allmänheten eller som annars används av många människor.
 • förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

Enligt 10 § i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar ska den som avser att bedriva verksamhet med kosmetiskt solarium anmäla detta till kommunen.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter som erbjuder hygienisk behandling är: tatuering, piercing, fotvård och akupunktur.

Anmälningsplikten innebär att verksamheten ska anmälas, med verksamheten avses både lokalen och den verksamhet som ska utföras i lokalen. Ambulerande verksamheter är därigenom också anmälningspliktiga. Om en anmälningspliktig verksamhet ska flytta till en ny lokal behöver den anmälas igen till miljöenheten eftersom en ny riskbedömning behöver göras. Även om flera anmälningspliktiga verksamheter delar på en lokal så ska varje verksamhet anmälas för sig.

Anmäl verksamheten minst sex veckor innan före start

En anmälan måste göras till miljöenheten minst sex veckor innan verksamheten startar. En avgift tas ut för anmälan enligt kommunens taxa. Om du startar verksamheten innan anmälan är gjord riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift enligt 3 kap 3 § Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Tillsyn

I Finspångs kommun har Bygg- och miljönämnden ansvar för tillsynen på anmälningspliktiga verksamheter men också för tillsynen på andra hälsoskyddsverksamheter. Tillsyn bedrivs för att säkerställa syftet med miljöbalken och tillhörande föreskrifter. Exempel på lokaler där tillsyn ska bedrivas är:

 • skolor och förskolor.
 • hotell, vandrarhem och campinganläggningar.
 • badanläggningar och idrottsanläggningar.
 • solarier.
 • frisersalonger.
 • flerbostadshus.
 • Vårdboende.

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsynen enligt 27 kapitlet, 1 § i miljöbalken. Avgiften debiteras genom årsavgift eller timavgift enligt kommunens taxa.

Ytterligare information

Här kan du läsa mera om lagen för estetiska kirurgiska ingrepp och behandlingar

Kontakt

Miljöfunktionens expedition

0122-852 35.
miljo@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 09-11

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång