Finspångs kommun

Språk/Language

Lantbruksverksamhet

Bygg- och miljöenheten bedriver regelbunden miljötillsyn på lantbruk i kommunen. Både på djurhållande gårdar och gårdar med enbart växtodling. Vid tillsynen kontrolleras bland annat hantering och förvaring av stallgödsel, bekämpningsmedel och andra kemikalier, avfall och animaliska biprodukter (djurkadaver).

Förutom tillsyn på plats hanterar inspektörerna också andra ärenden som gäller lantbruken. Det kan vara ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel, anmälan om mellanlagring av olika gödselmedel eller olika typer av klagomål. Djurskyddstillsynen ansvarar Länsstyrelsen för.

Djurhållning

Djurhållning räknas som miljöfarlig verksamhet. Den kan vara anmälnings- eller tillståndspliktig beroende på hur många djur- eller djurplatser du har. Vad som är anmälningspliktig respektive tillståndspliktig verksamhet regleras av miljöprövningsförordning (2013:251).

Kadaverhantering

Lantbrukets döda djur ska lämnas till godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare (Svensk Lantbrukstjänst). I väntan på transport ska kadaver eller delar av djur förvaras så att de ej utgör en smittorisk, exempel genom att hindra vilda djur att komma åt kadavret. Av smittskyddsskäl är det förbjudet att gräva ner avlidna lantbruksdjur i mark eller gödselstäder, eller att slänga ut kadaver/kadaverrester i skogen till vilda djur.

Gödselhantering

Övergödning är ett miljöproblem som uppkommer när det i mark och vatten blir ett överskott av växtnäringsämnena fosfor och kväve. Konsekvenser av övergödning kan till exempel vara igenväxning av sjöar och vattendrag, algblomning samt syrebrist i bottnar. Detta leder i sin tur på sikt till att den biologiska mångfalden minskar.

Lagring av stallgödsel ska ske så att inget läckage av näringsämnen kan ske till omgivningen. Med god lagringsmöjlighet kan du anpassa gödselspridningen till årstider med goda spridningsförhållanden och utnyttja stallgödselns resurs bättre.

Det är viktigt att stallgödseln sprids enligt de regler som finns. Reglerna för lagring och spridning av gödsel skiljer sig åt inom nitratkänsligt område och utanför nitratkänsligt område. Delar av Finspångs kommun ligger i nitratkänsligt område vilket betyder att gödselspridning är förbjuden vintertid. 1 november till 28 februari är all gödselspridning förbjuden i de nitratkänsliga områdena.

Bekämpningsmedel

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som i huvudsak används för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan exempelvis vara ett skydd mot skadedjur, svampangrepp eller mot konkurrerande växter. Biocidprodukter är alla de bekämpnings­medel som inte är växtskyddsmedel, exempelvis desinfektionsmedel, myggmedel, råttgift och båtbottenfärger. För att få använda bekämpningsmedel ska produkten som regel vara godkänd av Kemikalieinspektionen. När preparatet godkänts av Kemikalieinspektionen placeras det i en behörighetsklass som talar om hur det ska användas och av vem det får användas. För att sprida bekämpningsmedel klass 1L samt 2 L behövs behörighet, för klass 3 krävs ingen utbildning.

För dig som yrkesmässigt planerar att använda bekämpningsmedel är det en del detaljer att tänka på. Du ska bland annat föra journal över den besprutning du gör, kemikalierna måste förvaras på rätt sätt och du ska ha en förteckning över vilka kemikalier du använder. Vid spridning av bekämpnings­medel ska skyddsavstånd hållas till känsliga objekt. Det kan t.ex. vara sjöar, vatten­drag och andra öppna vattenytor, bostadstomter, förskolor, skolor, lekplatser och betesmarker. Sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel ska funktionstestas och godkännas av Jordbruksverket. Ibland kan det även krävas tillstånd från bygg- och miljönämnden för att få sprida bekämpnings­medel.

Egenkontroll

Alla som bedriver en verksamhet som kan påverka miljö eller hälsa är skyldiga att planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga risker. Egenkontroll är ett verktyg för att ha kontroll på hur verksamheten påverkar miljön. En bra egenkontroll ger förutsättningar för att tidigt upptäcka fel på utrustning och felaktig hantering innan allvarlig skada inträffar. Hur omfattande det förebyggande kontroll­arbetet behöver vara varierar med verksamheten och omgivningens känslighet. Tillsynsmyndigheten har uppgiften att bedöma om du som verksamhets­utövare uppfyller kraven på ett sätt som är tillräckligt i förhållande till verksamhetens omfattning.

Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter ska följa förordning (1998:901) om verksamhets­utövares egenkontroll och där finns särskilda krav på vad egenkontrollen ska omfatta.

Kontakt

Miljöfunktionens expedition

0122-852 35.
miljo@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 09-11

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång