Finspångs kommun

Språk/Language

Naturreservat

I Finspångs kommun finns mer än 30 naturreservat, av dessa förvaltas ett reservat av kommunen och resterande av Länsstyrelsen.

Naturreservaten bjuder på en varierad natur med många naturupplevelser och en rik biologisk mångfald. En del reservat har anordningar för friluftslivet som exempelvis vandringsleder, vind­skydd, rastplatser, grillplatser, ved och parkeringar. Andra reservat har mer vildmarkskänsla och få eller inga anordningar för friluftslivet.

Film från ett av Finspångs naturreservat

Här kan du se en inspirationsfilm från ett av våra naturreservat i Finspångs kommun.

Observera!

För närvarande är vandringsleden i Loreberg avstängd. Vi rekom­menderar inte besök i Lorebergs natur­reservat just nu. Det beror på att ovanligt många granar har dött av gran­barkborre­angrepp. Dessa granar har en tendens att bli sköra och brytas av. Att vistas här innebär en risk. Leden är också svår­framkomlig på grund av nedfallna träd.

Detta gäller även Tryfallets och Hjälmtorpsnäs naturreservat där ett stort antal granar har påverkats av gran­barkborre­angrepp.

Den vita stjärnan visar vägen

När ett naturreservat är bildat markeras gränserna av stolpar med en snöstjärna på blå botten. En informationsskylt med karta beskriver områdets natur och sevärdheter närmare.

Tillåtet och förbjudet i naturreservaten

Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. Skyltar informerar om vad som gäller när du besöker naturreservat.

Nya naturreservat

Bildande av nya naturreservat pågår kontinuerligt och det är oftast länsstyrelsen som bildar dessa.

Under 2023 har fyra nya naturreservat bildats av länsstyrelsen i kommunen; Gäddöskogens naturreservat, Stora mossen naturreservat, Trollkärringeskogen naturreservat och Näfsjöskogen naturreservat. Ta gärna en runda dit och ta en titt!

I december 2017 beslutade Finspångs kommun via kommunfullmäktige att ge samhällsplaneringsenheten i uppdrag att bilda ett ett nytt kommunalt naturreservat. Området kommer att heta Bönnernskogen och ligger ovanför sjön Bönnern i dess östra hörn, i nord/nordöst ligger ett stort industriområde. Området är en vacker barrskog med inslag av löv och det finns många grova tallar och granar. Det finns gott om berg i dager och på berghällarna finns gammal tall. Förutom höga naturvärden är området även ett välbesökt frilufts- och rekreationsområde och intill sjön finns en etablerad badplats samt Finspångs kanotklubb. Både större och mindre stigar finns i skogsområdet och i den norra delen finns även en av Sveriges äldsta utomhuskägelbanor som dessutom är i drift. 

Vandring i Lorebergs naturreservat.

Naturreservat som skyddsform

I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. De kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Kontakt

Matilda Hagstam
Naturvårdssamordnare
Planeringsenheten

0122-853 24
matilda.hagstam@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång