Finspångs kommun

Språk/Language

Påverka

Som medborgare i Finspångs kommun kan du vara med och påverka hur den kommunala verksamheten och politiken utvecklas i kommunen. På den här sidan kan du läsa om hur du kan göra skillnad på olika sätt, genom till exempel medborgarförslag och e-förslag.

Allmänhetens frågestund är namnet på den punkt på kommun­fullmäktiges dagordning då alla folkbokförda i kommunen får ställa frågor till politikerna.

Kommunfullmäktige ska ge allmänheten möjlighet att ställa frågor vid följande sammanträden med kommun­fullmäktige:

  • När fullmäktige behandlar årsredovisningen.
  • När fullmäktige behandlar budgeten.
  • När fullmäktiges presidium bestämmer det.

Allmänhetens frågestund ska framgå i kungörelsen till det sammanträde då frågestunden är med som en punkt.

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Här kan du lämna förslag som gäller Finspångs kommun. Du kan också stödja andras förslag genom att skriva under dem.

Om minst 30 personer skriver under ett förslag skickas det vidare till kommun­fullmäktige som ett informations­ärende, enligt samma rutiner som vi har för medborgar­förslag.

Kristina Langfos
Registrator
Ledningsstaben, kansli- och utvecklingsavdelningen

kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

En möjlighet för dig som kommun­invånare att delta i den politiska debatten och att tycka till om vad som är bra eller dåligt och förmedla dina åsikter till kommunen är att lämna in ett medborgar­förslag till kommun­fullmäktige.

Alla som är folkbokförda i Finspångs kommun kan lämna medborgarförslag till kommun­fullmäktige.

Medborgarförslag får bara röra frågor som gäller kommunen och inte frågor som har med myndighetsutövning mot enskild att göra, till exempel försörjningsstöd och bygglov.

Medborgarförslaget ska lämnas in skriftligt och tydligt ange den aktuella frågan och vilket beslut förslagsställaren vill att kommunfullmäktige ska fatta.

Förslaget ska vara undertecknat av förslagsställaren och adress till en kontakt­person måste anges.

Medborgarförslag kommer i princip att behandlas på samma sätt som en traditionell motion som lämnas in av en ledamot av kommunfullmäktige. Det vill säga, efter det att frågan eller förslaget godkänts av fullmäktige skickas det på remiss till kommunstyrelsen och berörda nämnder

Skicka ditt förslag till kommunfullmäktiges ordförande.

Ditt förslag kommer att behandlas inom ett halvår och offentliggörs då på kommun­fullmäktiges dagordning.

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

I Sverige håller vi val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige samt val till Europaparlamentet.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång