Finspångs kommun

Språk/Language

Detaljplan för bostäder på Kolstad 2:50 m fl

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder på fastigheten Kolstad 2:50 m fl.

Detaljplan Kolstad 2:50 m fl

Planens syfte är att skapa möjligheter för bostadsbebyggelse.

Detaljplanearbetet påbörjades under 2021.

Detaljplaneprocessen.

Relaterad information

Kontakt

Filip Ardryd
Planarkitekt
Planeringsenheten

0122-857 79
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Planeringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång