Finspångs kommun

Språk/Language

Brandskydd

Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med brand i bostad. Det finns enkla åtgärder för att minska riskerna, exempelvis brandvarnare.

Företag, organisationer, föreningar och även du som privatperson har skyldighet att förebygga brand enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Ett bra sätt är att arbeta med sitt brandskydd systematiskt.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man på ett organiserat sätt utbildar och övar personal samt dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddet i en byggnad eller verksamhet.

Det är alltid ägaren eller nyttjanderättshavaren som är ansvariga för brandskyddet i en byggnad eller anläggning. De ansvarar för att genomföra åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Åtgärderna kan vara av teknisk karaktär (till exempel brandlarm och brandsläckare) eller organisatorisk karaktär (till exempel information och utbildning). För att uppfylla kravet på ett skäligt brandskydd och kunna redogöra för detta måste ägaren och nyttjanderättshavaren bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Tillsyn

Vid vårat tillsynsbesök har någon av våra tillsynshandläggare förbokat ett möte med byggnadsinnehavaren och nyttjanderättshavaren. Ett tillsynsbesök börjar oftast med att vi tittar på hur brandskyddet är dokumenterat och vilka rutiner för kontroller och utbildning som finns: vi kontrollerar då ert systematiska brandskyddsarbete.

Därefter går vi en runda i lokalerna eller anläggningen för att göra stickprovskontroller på det byggnadstekniska brandskyddet i form av t.ex. dörrar, väggar och utrymningsmöjligheter. Efter tillsynsbesöket kommer du få ett protokoll från vår tillsyn, om bristerna anses allvarliga kan ett föreläggande utfärdas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram information som riktar sig till hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och andra som äger, förvaltar eller hyr ut boende i flerbostadshus.

Informationen beskriver kortfattat vilket ansvar olika parter har för brandskyddet och de vanligast förekommande brandskyddsinstallationerna i flerbostadshus. Den ger också olika tips och idéer kring hur du skyddar din byggnad från brand. Informationen är tänkt som ett stöd i det systematiska brandskyddsarbetet som ska bedrivas i fastigheten.

Anlagda bränder är ett samhällsproblem och ett allvarligt brott som hotar dem som befinner sig i ett hus. Genom samarbete, uppmärksamhet och förebyggande arbete minskar vi risken för anlagd brand.

Många anlagda bränder kan helt enkelt stoppas om vi håller rent från skräp på platser där många människor rör sig.

Kontakt

Daniel Svanér
Insatsledare
Räddningstjänsten

0122-850 76
daniel.svaner@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 44 Finspång