Finspångs kommun

Språk/Language

Detaljplan för

Östermalm 2:11 m fl

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny detaljplan för fastigheterna längs Filarvägen och Fräsarevägen.

Översiktskarta planområde Östermalm 2:11

Syftet med planen är att säkerställa Fräsarevägen som lokalgata samt utöka byggrätten i området för bostadsfastigheterna så att byggrätten anpassas till byggrätten hos moderna enbostadshus.

Den som inte senast under granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten
att senare överklaga den antagna detaljplanen.

Detaljplaneprocessen.

Samråd

Samråd om detaljplanen genomfördes mellan 20 juni och 29 augusti 2022.

Planhandlingar

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Planeringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Planeringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång