Finspångs kommun

Språk/Language

Ventilation

Dåligt inomhusklimat har under senare år orsakat hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. Ibland har problemen varit så allvarliga att man med rätta talat om "sjuka hus".

I dag finns det bra kunskap om varför det blir problem. Hälsofarliga ämnen från olika byggmaterial, mögel och allmänna luftföroreningar är huvudorsakerna. En bidragande orsak är också höga fukthalter i själva byggnaden och i inneluften.

OVK - obligatorisk ventilationskontroll

Om du äger ett flerbostadshus, kontorsbyggnad eller liknande är du skyldig att göra funktionskontroller av ventilationssystem regelbundet. Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, innebär att besiktningar ska utföras.

Syftet med bestämmelserna om OVK är att öka förutsättningarna för ett bra inomhusklimat i byggnader och visa att ventilationssystem fungerar. OVK är också viktigt för att bidra till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Målet innebär bland annat att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Det är kommunens byggnadsnämnd som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK. Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att genomföra den. Om det framgår av ett protokoll att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna.

Besiktningar ska utföras med följande intervall beroende på typ av ventilationssystem:

  • Daghem, skolor, vårdlokaler och liknande byggnader oavsett typ av ventilationssystem vart tredje år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT och FTX-ventilation vart tredje år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX -och S-ventilation vart sjätte år.

F= fläktventilation där frånluften är fläktstyrd. FT= fläktventilation där både frånluft och tilluft är fläktsstyrda. FTX och FX = fläktventilation med värmeåtervinning. S= självdrag. En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktningar. Injustering av ventilationen ska ske när byggnaden börjar användas.

Kontakt

Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång