Finspångs kommun

Språk/Language

God man och förvaltare

En del personer har svårt att själva bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga saker. Om hjälp­behovet inte kan lösas på ett enklare sätt kan en god man eller förvaltare se till att vardagen fungerar smidigt.

Om du behöver en god man eller förvaltare

Det finns två kriterier som måste uppfyllas för att få god man eller förvaltare:

 • Personen kan inte ta hand om sina intressen på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, försvagad hälsa eller liknande tillstånd.
 • Hjälpbehovet kan inte lösas på mindre ingripande sätt. I många fall kan det räcka med att personen får hjälp av anhöriga, socialtjänsten eller banktjänster.

Om du behöver en god man eller förvaltare kan du vända dig till din biståndshandläggare, kurator, socialsekreterare eller boendechef. Socialtjänsten och sjukvården är skyldiga att anmäla behov av god man. Du kan också vända dig till tingsrätten.

Vem kan bli min gode man?

Föreslå gärna någon du känner och litar på som kan utses till din gode man. Överförmyndarenheten undersöker sedan om personen är lämplig för uppdraget. Har du inget eget förslag föreslår vi en person. Innan ett beslut fattas får du träffa personen och godkänna valet av god man.

Hur ansöker jag?

Du, eller en anhörig, vänder dig till tingsrätten när du ansöker om god man eller förvaltare. I din ansökan förklarar du varför du behöver stöd av en ställföreträdare.

Hur lång tid det tar tills du får god man är olika från fall till fall. Det finns ingen bestämd tidsgräns, vi arbetar för att du så fort som möjligt ska få den hjälp du behöver.

Det är tingsrätten som beslutar om godmanskap. Om du inte ansökt själv till tingsrätten kommer en anmälan in till överförmyndarenheten. Vi utreder om du behöver en god man. Tycker vi att du behöver god man skickar vi en ansökan till tingsrätten.

Arvode

Gode män och förvaltare har rätt till ett arvode för sitt uppdrag. Huvudregeln är att huvudmannen betalar arvodet inklusive skatt och avgifter. Om du har tillgångar över två prisbasbelopp (2019: 93 000 kronor) eller inkomster över 2,65 prisbasbelopp (2019: 123 225 kronor) före skatt under året är det du som betalar arvodet. Annars betalar kommunen arvodet. Storleken på prisbasbeloppet hittar du på Skatteverkets webbplats.

Storleken på arvodet varierar beroende på uppdragets innehåll. Ett normalt arvode är cirka 9 000 kr per år.

Anhörig och god man

Flera gode män och förvaltare är också anhöriga till sina huvudmän. Överförmyndarenheten har tillsyn över alla gode män och förvaltare på samma sätt, oavsett om de är anhöriga eller inte. Här berättar vi om några saker som kan vara extra viktiga att tänka på.

Ekonomi

Som god man måste du hålla isär din ekonomi med huvudmannens i alla lägen. Det som kan kännas självklart att göra, till exempel lägga ut pengar för sitt barns eller sin förälders räkning, för att sedan föra över en slant till sig själv får inte förekomma. Att, som man säger med juridiskt språk, sammanblanda sin ekonomi med huvudmannens kan vara skäl för oss att byta ut dig som god man.

Besök och resor

Som anhörig är det naturligt att man då och då besöker sina släktningar. När du är förordnad som god man eller förvaltare förväntas du besöka din huvudman när det behövs för uppdraget, och då får du ersättning för det, liksom andra resor som ingår i uppdraget. Du får inte ersättning för resor vid sedvanliga släktbesök, eller när du gör sådant som inte ingår i uppdraget, exempelvis inköp.

För dig som vill bli god man eller förvaltare

Det finns tre områden som gode män och förvaltares uppdrag kan handla om; bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. I vissa fall är bara ett område aktuellt, i andra fall behöver huvudmannen hjälp med två eller alla tre områden.

På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats kan du läsa mer om vad som förväntas av dig som vill bli god man eller förvaltare.

Bevaka rätt

Det betyder att god man företräder huvudmannen vid kontakt med myndigheter. En god man:

 • ansöker om särskilt boende, bostadstillägg och handikappersättning.
 • bevakar huvudmannens intressen vid bouppteckning, arvskifte och försäljning av bostad.

Förvalta egendom

Innebär att god man sköter huvudmannens dagliga ekonomi. En god man:

 • hanterar pensioner och bidrag,
 • betalar räkningar,
 • sköter sparkapital.

Sörja för person

Handlar om att huvudmannen får nytta av sina pengar. En god man:

 • ordnar så att huvudmannen får omvårdnaden hen behöver,
 • ser till att huvudmannens tillvaro är så trivsam som möjligt,
 • uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter och menings­fulla aktiviteter.

Godmanskap är frivilligt och förutsätter att huvudmannen vill ha en god man. God man ska samråda med huvudmannen i de frågor personen förstår och måste alltid ha samtycke. Den som får en god man har kvar sin rättshandlingsförmåga.

En förvaltare kan behövas när ett godmanskap inte är tillräckligt, till exempel om en person på grund av funktions­nedsättning eller missbruk inte kan hantera sin ekonomi och riskerar att bli vräkt.

Den som har en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet. Förvaltaren får ta beslut utan huvud­mannens samtycke.

Årlig omprövning av förvaltarskap

Överförmyndarenheten är skyldig att varje år ompröva samtliga förvaltarskap för att avgöra om förvaltar­skapet ska kvarstå. I vissa fall kan förutsättningarna ha förändrats så mycket att förvaltar­skapet bör upphöra helt eller ersättas med ett godmanskap.

Vill du hjälpa en medmänniska som god man eller förvaltare? För att passa för uppdraget behöver du:

 • vara över 18 år.
 • vara intresserad av människor.
 • ha kunskap om samhället och de stödfunktioner som finns för att hjälpa en medmänniska.

Lämna intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare

Via länken nedan kommer du till e-tjänsten. Där kan du lämna in din intresseanmälan om att bli god man eller förvaltare. Du kan ansöka digitalt eller genom att ladda ner en blankett som du kan skicka in skriftligen.

Relaterad information

Kontakt

Nadja Jansson
Handläggare
Överförmyndaren

0122-852 30
overformyndaren@finspang.se

Telefontid: måndag, onsdag och fredag kl. 10-12. Besökstid enligt överenskommelse.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anna Rohlén
Handläggare
Överförmyndaren

0122-855 90
overformyndaren@finspang.se

Telefontid: måndag, onsdag och fredag kl. 10-12. Besökstid enligt överenskommelse.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång