Finspångs kommun

Språk/Language

Anmälningspliktig åtgärd

Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver lov, kan du i stället behöva göra en anmälan till kommunen. Detta kallas ibland för bygg­anmälan.

Kontakta oss om du är osäker på om du behöver göra en bygganmälan eller ej. Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från kommunen.

Handlingarna som du ska lämna in för en bygganmälan respektive bygglov är samma. Skillnaden är att vid anmälan granskar kommunen ditt ärende framförallt ur byggtekniska aspekter (till exempel tillgänglighet, brand och konstruktion). Den anmälningspliktiga åtgärden ska ändå anpassas till byggnadens och områdets förutsättningar gällande färg, form och material. De behöver däremot inte granska mot detaljplanens bestämmelser vid en anmälan, vilket innebär att handlingstiden blir kortare och kostnaden lägre för anmälan än för bygglov.

OBS! Det krävs alltid bygglov för attefallshus, tillbyggnad (15 kvadratmeter) och friggebod om åtgärderna hamnar närmare än 4,5 meter till gräns mot gata eller allmän plats.

  • För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att med en anmälan, utan krav på bygglov, uppföra en komplementbyggnad på 30 kvadratmeter byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd. Det kallas attefallshus.

  • För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att med en anmälan, utan krav på bygglov, uppföra en tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea.

  • För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att med en anmälan, utan krav på bygglov, uppföra en tillbyggnad med högst två takkupor.

  • För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att med en anmälan, utan krav på bygglov, inreda ytterligare en bostad.

  • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal, ventilation, vattenförsörjning, avlopp och vindkraftverk.

  • Ändringar av bärande konstruktioner i en befintlig byggnad.

  • Ändring av en byggnad som medför att brandskyddet i byggnaden väsentligt påverkas.

  • Omfattande ändringar av en befintlig byggnads planlösning.

  • Underhåll av en byggnad med särskilt bevarandevärde (till exempel kulturmärkt byggnad).

  • Rivning av byggnad eller del av byggnad utanför planlagt område, anmälningskrav gäller dock ej för komplementbyggnader.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor kan du använda kontakt­formuläret nedan.Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Stefan Knezevic

Administratör
Karin Rickmar
Fredrika Lindberg (Föräldraledig)

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Det gör du enklast genom att kontakta bygglovs­expeditionen via e-post eller telefon. När du kommer till ditt bokade besök anmäler du dig först i receptionen.

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se