Finspångs kommun

Språk/Language

Föreningsbidrag

Finspångs kommun fördelar årligen cirka tre miljoner kronor till kommunens fritids- och kulturföreningar samt studieförbund. På den här sidan har vi samlat information om vilka typer av föreningsbidrag som finns.

Ansök om föreningsstöd

Aktivitetsbidraget betalas ut årligen med syfte att stärka föreningar som verkar för
en mångfald och bredd av aktiviteter. Huvudfokuset är barn- och
ungdomsverksamhet. Kommunen vill dock främja föreningar som satsar på bred
inkludering i sin verksamhet samt föreningar som bedriver aktiviteter utanför deras
ordinarie verksamhet som bidrar till en socialt hållbar utveckling i Finspångs
kommun.

Aktivitetsbidraget är indelat i tre olika typer av bidrag:

 • Barn och unga.
 • Folkhälsa.
 • Sociala aktiviteter.

Du kan hitta mer information om aktivitetsbidragen i kommunens bidragsregler för föreningsstöd till kultur- och fritidsverksamhet i Finspångs kommun.

Från och med året 2021 och framåt så sker all rapportering av närvaro som gäller ansökan om kommunalt aktivitetsbidrag via digitala plattformar.

Som idrottsförening finns Idrottonline eller vår föreningsservice (E‑srv) att använda. För övriga föreningar som inte är en idrottsförening så finns vår föreningsservice E‑srv att använda.

Båda systemen fungerar på ett liknande sätt. Man behöver ha en förenings­administratör som startar och hanterar förenings­konto/sida. Sedan lägger man till gruppledare som sedan rapporterar (skriver in) uppgifterna i systemet per respektive grupp eller träff. Har man väl skapat sin grupp som ledare så kan man i real tid rapportera direkt vid varje tillfälle via app eller via webben på telefonen eller surfplatta.

Hjälp att starta ett föreningskonto eller sida

Patrik Randmäe
Administratör
Ekonomi- och styrningsavdelning

0122-850 20
patrik.randmae@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Förening med egen anläggning eller lokal för sport av olika slag, eller annan verksamhet som kan anses ingå i den kommunala fritidsverksamheten och som kontinuerligt nyttjas i föreningens verksamhet, kan efter ansökan erhålla bidrag för anläggningens drift. Bidraget avser att täcka en del av föreningens drift­kostnad för den egna anläggningen.

Kommunen prioriterar föreningar med hög aktivitet genom att bidraget baseras både på driftkostnad för anläggningen enligt fast belopp för respektive anläggning samt föreningens aktivitet.

Föreningar med särskilt behov, så som exempelvis föreningar där en del av verksamheten riktar sig till personer med funktionsnedsättning och/eller para-idrott, kan efter ansökan erhålla bidrag för inköp och/eller drift av hjälpmedel med transport.

Sista ansökningsdag är 30 april.

Villkor för anläggningsbidrag

 • Anläggningsbidrag kan utgå då anläggning ägs av förening eller drivs av förening under ägarliknande förhållanden. Kommunen måste godkänna nytillkomna anläggningar före byggnation om föreningen skall kunna räkna med anläggningsbidrag.
 • Merparten av den använda tiden i anläggningen ska vara för barn- och ungdoms­verksamhet.
 • Barn- och ungdomsverksamheten ska bedrivas i helt rök- alkohol- och drogfri miljö.
 • Flickor och pojkar ska ges lika möjligheter att använda anläggningen.
 • Förening som erhåller anläggningsbidrag ska i mån av utrymme upplåta anläggningen till kommunala enheter och andra föreningar inom kommunen till självkostnads­pris.
 • Föreningar i Finspångs kommun ska prioriteras före företag, privatpersoner samt föreningar från andra kommuner i anläggningen.
 • Anläggningen ska vara energi­effektiviserad i den mån som anses vara rimlig.
 • Bidraget utgår endast under förutsättningen att anläggningen är i sådant skick som krävs för att avsedda verksamheter ska kunna genomföras.
 • Om anläggningen eller del av den hyrs ut till annan juridisk person skall kommunen underrättas för bedömning av bidragets storlek.
 • Föreningen ska avsätta pengar för framtida planerat underhåll på anläggningen i den mån som anses vara rimlig.
 • Föreningen kan inte få anläggningsbidrag för drift av anläggningar för enbart elit­verksamhet.

Arrangemangsbidraget är ett tillfälligt bidrag som kan sökas av föreningar och intressegrupper som är placerade i och bedrivs i Finspångs kommun. Bidraget kan sökas för offentliga arrangemang, nationella större tävlingar eller andra arrangemang inom kommunen, som främjar kommunens målsättning.

Med offentligt arrangemang menas en aktivitet (ej danstillställningar) som är öppen för alla.

Bidraget avser att ge stöd till tydliga förbättringar av anläggningars miljömässiga
hållbarhet, nyanläggningar eller reparationer och underhåll av anläggning som ägs
eller drivs av förening under ägarliknande förhållanden. Bidraget kan också ges till
föreningar som vill göra tydliga förbättringar av anläggningar som främjar social
hållbarhet, exempelvis tillgänglighetsanpassning. Föreningar som tydligt visar på
hållbarhetsaspekten i ansökan kommer premieras.
Bidraget kan också ges till föreningar som vill höja kompetensen inom föreningen
gällande frågor som tydligt kan kopplas till ett mer tillgängligt, jämlikt och jämställt
föreningsliv samt utbildning av unga barn- och ungdomsledare.

Bidraget grundar sig på principen att kommunen står för 1/3 av den totala kostnaden som angetts i ansökan. Utöver detta sker fördelningen utifrån årets budget för investerings- och upprustningsbidraget och hur många föreningar som söker bidraget.

För att det beviljade beloppet ska kunna utbetalas krävs det att den sökande föreningen redovisar fakturor och kvitton till den totalkostnad som angivits i ansökan. Kommer redovisningen inte upp till den totala kostnaden så blir bidraget 1/3 av det som redovisas.

Sista ansökningdag är 30 april eller i brådskande fall löpande under året.

Bidraget är tänkt att täcka en del av föreningens lokalkostnader för ungdomsverksamhet samt vara en hjälp för föreningar som äger egna lokaler, som ej omfattas av anläggningsbidrag.

Sista ansökningsdag är 30 april.

Villkor för lokalbidrag

 • Bidrag utgår till fast lokal ägd eller kontrakterad för innevarande år samt till
  tillfällig lokal eller anläggning för närmast föregående år.
 • Bidrag utgår ej för subventionerade kommunala lokaler och anläggningar.
  Ej heller för hyror för arrangemang där entréavgifter erlägges eller då
  tillställningen ordnas för att ge föreningen ekonomisk vinst.
 • Med godkänd lokalkostnad avses kallhyra, värme, el och vatten.
 • Lokalkostnaden ska alltid styrkas med kopior på hyresavier eller genom
  intyg från hyresvärden.
 • Om lokalen används dels för ungdomsverksamhet, dels för annan
  verksamhet, får endast bidrag sökas för den del av kostnaden som hänför
  sig till ungdomsverksamheten.
 • Barn- och ungdomsverksamheten ska bedrivas i helt rök-, alkohol- och
  drogfri miljö.
 • Flickor och pojkar ska ges lika möjligheter att använda lokalen.
 • Eventuella hyresintäkter till följd av andrahandsuthyrningar ska avräknas
  den godkända lokalkostnaden innan bidrag uträknas.

För att kunna få bidraget måste föreningen bidra till att skapa ett varierat kulturliv i kommunen eller bedriva annan typ av verksamhet som kommunen anser viktig.

Sista ansökningsdag är 1 oktober.

Kontakt

Robin Levander
Fritidsutvecklare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 11
robin.levander@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Karolina Bransell
Kulturutvecklare
Kulturhuset

0122 - 850 58
karolina.bransell@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång