Finspångs kommun

Språk/Language

Livsmedelshantering

I enlighet med livsmedelslagstiftningen kontrollerar bygg- och miljö­enheten att livsmedelsanläggningarna i kommunen har bra förut­sättningar för att säkerställa en god kvalitet på konsumenternas livsmedel.

Det är vi som har tillsynen över bland annat butiken där du handlar din mat och restaurangen där du kan äta din lunch och middag.Vi kontrollerar att maten som serveras hanteras på ett bra sätt, att vattnet du dricker är kvalitetssäkrat och att livsmedlen uppfyller föreskriven standard. Det vill säga att du får det du betalar för i mataffären och i restaurangen.
Det är dock alltid restaurangen eller livsmedelsaffären som har ansvaret för livsmedlens kvalitet.

Hantering av livsmedel

Om du planerar att börja med hantering av livsmedel (för annat än enskilt hushåll) i vår kommun är det bra att i god tid kontakta bygg- och miljöenheten.

Du kan också läsa mer på Livsmedelsverkets webbplats.

Miljösmarta matval

Livsmedelsverket har i samarbete med Naturvårdsverket, som första myndighet i Europa, tagit fram förslag till råd som utöver hälsoaspekter också tar hänsyn till matens klimat- och miljöpåverkan. Läs mer om miljösmarta matval på Livsmedelsverkets webbplats.

Har du egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn är det ditt eget ansvar att kontrollera vattnets kvalitet. Vattenkvalitén kan variera under året beroende på vädret och hur väl skyddad din brunn är. Den vanligaste orsaken till att ett brunnsvatten bedöms som otjänligt är att det innehåller ett för högt antal bakterier. I vår kommun är det dessutom inte ovanligt med förhöjda järn- och manganhalter.

Det är speciellt viktigt att du kontrollerar ditt vatten om du har barn eftersom de är mer känsliga för vissa ämnen i vattnet än vuxna.

Vattnet kan förändras - kontrollera din vattentäkt regelbundet

Många tror att om man vid en enstaka analys har tjänligt vatten så kommer det att förbli så. Ett vatten kan dock förändras naturligt och dessutom behöver brunnen (och ledningarna) skötas. Det minsta man kan göra själv är att kontrollera hur brunnen och omgivningen runt den ser ut (en så kallad okulär besiktning). Om brunnsvattnet inte är tillräckligt bra är det brunnsägaren som får ansvara för att reda ut orsakerna och stå för åtgärderna/kostnaderna.

Dricksvattenproblem

Problem med vattenkvaliteten kan uppstå naturligt genom att olika ämnen urlakas från berggrunden eller jordlagren till grundvattnet. Särskilt bergborrade brunnar kan naturligt innehålla höga halter av exempelvis radon, arsenik och uran.

Bygg- och miljöenhetens rekommendation till dig med egen borrad brunn är att du undersöker och tar prov på vattnet för att få veta om det innehåller radon, arsenik eller uran.

Du som är brunnsägare kan vända dig till kommunens miljöenhet för rådgivning – eller direkt till ett ackrediterat laboratorium.

Problem med vattenkvaliteten kan uppstå naturligt genom att olika ämnen urlakas från berggrunden eller jordlagren till grundvattnet. Särskilt bergborrade brunnar kan naturligt innehålla höga halter av exempelvis radon, arsenik och uran.

Radon

Det är ovanligt med höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten. Ytvattentäkter innehåller nästan inget radon alls. Men djupborrade brunnar kan ge vatten med hög radonhalt. Särskilt i områden där berggrundens halt av uran är högre än normalt. Det drabbar främst dem som har egna brunnar. När radonförande vatten används i hushållet avgår radon till inomhusluften.

En grov tumregel är att om radonhalten i vattnet är 1000 Bq/l ger bidraget till inomhusluften upphov till en radonhalt på ca 200 Bq/m³. (Bq = Bequerel, den enhet man mäter i.) Det är inte bra att dricka vatten med höga radonhalter och det anses vara särskilt olämpligt för barn upp till 10 år. Därför har livsmedelsverket i Dricksvattenkungörelsen infört följande gränsvärden för radon i kommunalt- och enskilt vatten: mer än 100 Bq/l = tjänligt med anmärkning, mer än 1.000 Bq/l = otjänligt.

Radonmätningar

Det enda sättet att ta reda på om vattnet innehåller höga radonhalter är att göra en analys. Det finns flera olika metoder, men de måste utföras på rätt sätt för att resultatet ska vara pålitligt. Vattnet måste vara friskt, inte ha stått i rören eller brunnen i mer än 10 timmar och man måste se till att radonet inte får tillfälle att avgå till uften när provet tas.

Arsenik

Arsenik (As) är ett grundämne som förekommer naturligt i varierande halter i berggrunden.

I vissa områden kan förhöjda halter av oorganisk arsenik finnas i grundvattnet till följd av utlösning från omgivande berggrund och marklager.

Det har uppmätts höga arsenikhalter i vatten från bergborrade brunnar i vissa områden i östra Mellansverige. Det är därför viktigt att kontrollera arsenikhalter i bergborrade brunnar och att undersöka tekniska möjligheter att sänka arsenikhalter i dricksvatten.

Arsenikkoncentrationen i omgivningsluft är normalt mycket låg.

Uran

Uran (U) förekommer naturligt i Sveriges berggrund och kan därmed också finnas i dricksvattnet från borrade brunnar. Om det visar sig att du har mer uran i vattnet än Socialstyrelsens riktvärde bör du undersöka om det går att få dricksvatten från annat håll eller sätta in filter. Att späda ut det uranhaltiga vattnet med vatten som håller låg halt uran eller inget uran alls är en tänkbar åtgärd. Membranfiltrering eller jonbytare kan fungera. När det gäller uran räcker det att åtgärda det vatten som används som dricksvatten och till matlagning.

Rikt- och gränsvärden (As, U)

Gränsvärdet för arsenik i dricksvatten är 10 µg/l inom EU. (µ= mikrogram = miljondels gram). Gränsvärdet för arsenik är baserat på risk för cancer.
Riktvärde för uran är 15 mikrogram per liter vatten. Njurarna påverkas av uranets kemiska egenskaper, inte av dess strålning.

Undersök och ta prover på vattnet

Bygg- och mljöenhetens rekommendation till dig med egen borrad brunn är att du undersöker och tar prov på vattnet för att få veta om det innehåller radon, arsenik eller uran.

Du som är brunnsägare kan vända dig till kommunens miljöenhet för rådgivning – eller direkt till ett ackrediterat laboratorium.

Kontakt

Miljöfunktionens expedition

0122-852 35.
miljo@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 09-11

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång