Finspångs kommun

Språk/Language

Brandfarlig vara

Hantering av brandfarliga varor är förenat med särskilda risker. Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för att bedriva verksamhet som innefattar brandfarliga varor.

För att du ska kunna hantera brandfarliga varor på ett sätt som är säkert för dig och din omgivning måste du ha kunskap om de risker som är förknippade med varorna. Om du hanterar större mängder så måste du ha tillstånd från räddningstjänsten i din kommun.

För att få tillstånd så måste du visa att du kan hantera de brandfarliga varorna på ett säkert sätt. Gränsen för när tillstånd krävs beror på vilken typ av ämne det handlar om samt om ämnet ska hanteras yrkesmässigt eller privat. Det är räddningstjänsten i kommunen som beviljar tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

För vem och när krävs tillstånd?

Den som ska bedriva verksamheten i vilket hanteringen ingår är ansvarig att ordna tillstånd, även om någon annan äger marken, byggnaden eller anläggningen inom vilket verksamheten bedrivs. Tillståndet är tidsbegränsat och ska förnyas innan gällande tillståndstid utgår - normalt 12 år. Övergår verksamheten till ny innehavare ska denne söka nytt tillstånd inom tre månader från dagen för innehavsskiftet.

Handlingar som ska bifogas din ansökan

Följande handlingar ska bifogas i ansökan i de fall det är möjligt:

Situationsplan
Planen ska tydligt visa att skydds och säkerhetsavstånden är uppfyllda genom att beskriva var hanteringsstället kommer att vara beläget i förhållande till exempelvis omgivande bebyggelse, cisterner, öppna upplagsplatser, vägar och annat utanför anläggningen som är av betydelse för hanteringen. Områdets topografi ska framgå.

Ritning över hanteringsstället
Ritningen ska tydligt visa hur området disponeras inom anläggningen:

 • Med skydd och säkerhetsavstånd.
 • Hur området avspärras eller inhägnas för obehöriga.
 • Intilliggande byggnaders funktion och brandtekniska klass.
 • Cistern eller annan förvaringsanordnings volym och klass. Upplag av annat brännbart.
 • Placering av utloppsdon från luftare och säkerhetsventiler.
 • Hur interna körvägar och parkeringsplatser ska förläggas.
 • Hur rörledningar för brandfarliga varor förläggs mellan förvaring och förbrukningsställe.
 • Utformning av invallningens konstruktion, volym samt dräneringsmöjlighet.
 • Utformningen av lossningsplats med bland annat påkörningsskydd och spillyta.
 • Att tankbil lätt kan komma till och från platsen utan att backa med mera

Ritning över byggnad inom vilket brandfarlig vara hanteras
För varje byggnad skall framgå:

 • Dess fasadutformning.
 • Byggnadens funktion och rums funktioner.
 • I byggnaden förvarade brandfarlig varas volym och klass.
 • I byggnadens ingående utformning av utrymningsvägar, brandcellsindelning och brandtekniska klass.
 • Ventilationens utformning om till och frånluftsdonens placering och flöden.
 • Eventuell släck-, varnings-, reglerings- och förregleringsanordningars funktion

Beskrivning av den planerade verksamheten
För större process- eller hanteringsanläggningar kan beskrivningen behöva vara ganska ingående och innefatta uppgifter om styr-, reglerings-, larm- och förregleringsfunktion. Samt en översiktlig skötsel- och driftsinstruktion.

Klassningsplan
Klassningsplanens uppgift är att på en ritning beskriva anläggningens brandrisker i olika zoner, runt till exempel luftdon, säkerhetsventiler, påfyllningsanordningar, tappanordningar, pumpar och förvaringsanordningar i såväl horisontellt som vertikalt led.

Planen ska sedan ligga till grund för bland annat den elektriska installationens utförande och krav på belysningsarmaturer, elmotorer till pumpar, strömbrytare med mera. Planen kan även utgöra underlag för att bedöma risken från andra tändkällor. Sprängämnesinspektionens författningssamling SÄIFS 1996:6 anger att planen bör vara utförd enligt SS-EN 60079-10, eller på annat sätt som ger minst motsvarande skyddsnivå.

Föreståndare ska utses

Enligt 36 § FBE ska den som har tillstånd till hanteringen av brandfarlig vara utse en eller flera föreståndare till hanteringen. Räddningstjänsten ska skriftligen informeras om utsedd föreståndare. Även då anläggningen är av så liten omfattning att tillståndsinnehavaren själv tar på sig rollen som föreståndare ska det anmälas till räddningstjänsten.

Föreståndaren ansvarar för att hanteringen bedrivs enligt gällande föreskrifter och villkor. En tillståndsinnehavare ska se till att föreståndaren har en, för ändamålet lämplig, position i organisationen samt de kunskaper, befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att de ska kunna fullgöra detta ansvar.

Tillsyn

Varje anläggning som fått tillstånd till hantering av brandfarliga varor ingår i återkommande avgiftsbelagda tillsyner, där syftet främst är en kontroll av att regler och villkor är uppfyllda.

Vid tillsynen ska aktuella kontrollrapporter och andra handlingar som berör tillsynen hållas tillgängliga av den som använder anläggningen.

Kontakt

Daniel Svanér
Insatsledare
Räddningstjänsten

0122-850 76
daniel.svaner@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 44 Finspång

Peter Kindblom
Räddningschef
Räddningstjänsten

0122-850 78
raddningstjansten@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 43 Finspång