Finspångs kommun

Språk/Language

Detaljplan för Bränntorp

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny detaljplan för det som idag är Bränntorps fritidshusområde, fastigheten Bränntorp 3:1 m fl.

Detaljplan Bränntorp.

Syftet med detaljplanen är att modernisera planbestämmelserna och utöka byggrätten. En stor del av bebyggelsen är uppförd på mark som inte får bebyggas enligt den gällande detaljplanen. En ny detaljplan förväntas ge bättre möjligheter för om- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse samtidigt som den totala byggrätten per fastighet ses över.

I VA-planen som kommunfullmäktige har antagit så anges att Bränntorp är ett av de områden som har behov att anslutas till kommunalt vatten och avlopp (VA). Parallellt med detaljplaneprocessen kommer Finspång Tekniska Verk att fortsätta arbetet med att ansluta området till kommunalt VA. Beslut om utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp för Bränntorp fattades av Kommunfullmäktige i november 2021.

Detaljplaneprocessen.

Laga kraft

Detaljplanen fick laga kraft 7 maj 2024.

Planhandlingar

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Planeringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Planeringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång