Finspångs kommun

Språk/Language

Beredning för tematiskt tillägg om vindkraft

Beredningen som lyder under kommunfullmäktige har i uppdrag att ta fram ett tematiskt tillägg om vindkraft till översiktsplan 2020.

Beredningens uppdrag

I juni 2022 uppdrog kommunfullmäktige till beredningen att ta fram ett tematiskt tillägg om vindkraft till översiktsplan 2020.

Beredningen ska vara ett stöd i strategiska vägval i arbetet med att ta fram ett tematiskt tillägg för vindkraft. I detta ingår bland annat att ta del av nulägesbeskrivningar, statistik och fakta.

Beredningen deltar i upplägg och utformning av planförslaget samt ger återkoppling på planförslaget/det tematiska tillägget under arbetets gång.

I uppdraget ingår även att

  • fatta beslut om bland annat samråd och granskning enligt Plan- och bygglagen,
  • slutligen att föreslå kommunfullmäktige att anta det tematiska tillägget för vindkraft.
  • besluta om, delta i planering och genomförande av medborgardialoger i enlighet med plan- och bygglagens lägsta krav.

Kontakt

Patrik Karlsson (S)
Ordförande
Miljö- och samhällsberedningen

0122-850 00
patrik.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång