Finspångs kommun

Språk/Language

Detaljplan för Viggestorp 5:1 - Väst

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för del av Viggestorp 5:1 (väster om väg 215).

Syftet med planen är att tillskapa mer mark för verksamheter och handel i anslutning till förbifart Finspång.

Detaljplanearbetet påbörjades våren 2022.

Detaljplaneprocessen.

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Planeringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Planeringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång