Finspångs kommun

Språk/Language

Adoption

Adoption är ett sätt att bilda familj som betyder att man tar emot ett barn som sitt eget, med samma rättigheter som ett biologiskt barn.

Ni kan ansöka om adoption om ni är gifta eller sambo, men även du som är ensamstående kan ansöka om adoption.
Du måste ska vara 18 år, det finns ingen övre åldersgräns.
På Familjerätten i Finspångs kommun får du mer information om vad som gäller vid olika typer av adoptioner. Det kan till exempel gälla internationell adoption av ett utlänskt barn eller nationell adoption av ett barn som bor i Sverige.

Här får du kortfattad information om hur dessa adpotioner går till.

Internationella adoptioner förmedlas genom en auktoriserad adoptionsorganisation. Du väljer själv genom vilken du vill adoptera. Det är möjligt att välja flera än bara en. På mfof.se ( myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) kan du hitta mer information om adoption och olika auktoriserade organisationer.
För att få genomföra en adoption krävs att du först har genomgått en obligatorisk föräldrautbildning och en medgivandeutredning.
Den obligatoriska föräldrautbildningen syftar till att få mer kunskap om vad det innebär att vara adoptivförälder och du ska kunna ta ställning till om du vill gå vidare i processen.
Efter genomgången av föräldrautbildningen lämnar du in en ansökan om medgivande till familjerätten. Därefter påbörjas medgivandeutredningen.
Själva medgivandet lämnas av sociala myndighetsnämnden endast om du bedöms lämplig att adoptera. Det innebär bland annat:

 • att du har en bra hälsa.
 • att du kan möta barnets speciella behov.
 • att du har kunskap om adoptivbarn och deras behov.
 • att du har stabila relationer.
 • att du har goda personliga egenskaper.
 • att du har ett stödjande socialt nätverk.
 • att du har ett stabilt boende och bra ekonomi.

Under medgivandeutredningen ställer familjerättssekreterarna frågor om din uppväxt, ekonomi, livsåskådning, erfarenhet av barn, varför du vill adoptera och mycket annat. Du måste göra en hälsoundersökning och skaffa skriftliga referenser från personer som känner dig väl.

När medgivandeutredningen är klar lämnas den till sociala myndighetsnämnden för beslut. Om ansökan beviljas får du ett medgivande om att adoptera som gäller under tre år. Om du inte får ett barnbesked under den tiden måste ett nytt medgivande göras.

Om sociala myndighetsnämnden beslutar att avslå ansökan får du överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

När ett barn som bor i Sverige adopteras kallas det för nationell adoption. Den vanligaste typen av nationell adoption är närståendeadoption, det vill säga om du adopterar din partners barn. En sådan adoption görs för att den vuxne som barnet lever med också ska bli förälder i juridisk mening. Även om du vill adoptera ett barn som du inte har en relation till gäller samma utredningsrutin. För att kunna adoptera ett barn i Sverige görs följande:

 • Du ansöker om tillstånd om adoption enligt 4 kap,11§ föräldrabalken.
  Detta gör du hos tingsrätten i den ort barnet har sin hemvist.
 • Tingsrätten ger sedan socialnämnden i den kommun barnet har sin hemvist i uppdrag att utse någon att genomföra adoptionsutredningen.
 • Det är tingsrätten som bestämmer inom vilken tid en sådan utredning ska vara klar och inlämnad.
 • Utredningen berör dina personliga förhållanden, hur du bor, ekonomi, hälsa, arbete, fritid och motiv till adoption. Familjerätten gör också hembesök och pratar med barnet.
 • Utredaren sammanställer informationen, gör en bedömning och lämnar förslag till tingsrätten om tillstånd att adoptera barnet ska beviljas eller inte.
 • Det är sedan tingsrätten som bedömer och beslutar om du ska få tillstånd.
 • Tillståndet beviljas endast om utredningen visar att det är för barnets bästa att en adoption genomförs.

Kontakt

Hiva Mostafaie
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-854 22
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ingrid Nestor
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-852 94
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ann-Charlotte Thor Gram
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-853 25
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Malteskog
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-854 33
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång