Finspångs kommun

Språk/Language

Detaljplan vid Skäggeby­vägen

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny detaljplan för handel och verksamheter längs Skäggebyvägen, del av Hårstorp 1:1.

Detaljplan verksamhetsmark Skäggebyvägen

Kommunen har behov av ytterligare mark för handel och lättare industriverksamhet. Förvaltningen se en möjlighet att komplettera småindustriområdet vid Skäggeby med verksamheter och handel längs den östra delen av Skäggebyvägen. Delar av området används för hantering av dagvatten från Skäggebyvägen och området norr om riksväg 51. Dessa ytor behöver ingå även i det nya området fär handel och verksamheter. Området används idag bland annat för golfklubbens verksamhet.

Samhällsplaneringsenheten arbetar med att ta fram samrådshandlingar.

Detaljplaneprocessen.

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Planeringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Planeringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång