Finspångs kommun

Språk/Language

Översvämningar

Översvämningar kan inträffa både vid regn och vid höga vattennivåer i sjöar och vattendrag. Höga nivåer i sjöar och vattendrag kan inträffa efter större snösmältning eller långvariga regnperioder. Klimatet förändras och översvämningar kommer att bli vanligare i framtiden.

Kartor med riskområden

Klicka på länkarna ovan för att se vilka områden i Finspång som riskerar att översvämmas vid extrema regn eller vid höga vattennivåer i sjöar och vattendrag.

Underlaget till kartorna med riskområden är baserat på övergripande modeller och prognoser på hur klimatet kommer att utvecklas i framtiden.

Kartorna visar endast var det finns risk för marköversvämning, det vill säga var det finns risk att vatten rinner eller samlas på marken, inte vilka konsekvenser det medför. Fastigheter med källare har alltid en ökad risk för översvämning.

För skyfallskarteringen är osäkerheten stor och det viktigt att ha i åtanke att det är en översiktlig modell som bygger på beräkningar och antaganden, den ska därför inte tolkas på fastighetsnivå utan endast som en prognos för större områden. Karteringen är baserad på den data och teknik som fanns vid tillfället då den togs fram och ett specifikt regnscenario. Vilket innebär att den aldrig kommer att stämma helt när regnet verkligen kommer utan mer visar vad vi ska förbereda oss för. När skyfallskarteringen uppdateras i framtiden och kan resultatet komma att se annorlunda ut, t ex till följd av att tekniken för beräkningar förbättrats. Varefter Finspång växer och förändrats kommer också konsekvenser av skyfall och var vatten samlas ändras. Vid vattendrag är strömningen inte medräknad det innebär att de översvämmade områdena kan bli både större och mindre än vad skyfallsmodellen visar.

Olika regnsituationer

Skyfallsanalys

Kartorna som visar risk för översvämning vid ett 100-årsregn som inträffar statistiskt en gång per hundra år. Kartan visar ett framtidsscenarium som uppskattar en ökning på ca 30 % mer än idag.

Höga vattennivåer

Kartorna som visar översvämningsrisker vid höga vattennivåer i sjöar och vattendrag vid ett 100-årsflöde och ett 200-årsflöde. Kartorna omfattar Motala ström avrinningsområde och sjöarna Glan, Dovern och Skutbosjön.

Fastighetsägares ansvar

Som fastighetsägare har du ett ansvar att skydda både dig själv och din egendom. Detta gäller både befintliga fastigheter och ny bebyggelse. När ny bebyggelse planeras ställer plan- och bygglagen krav på att ta hänsyn till klimatrisker som översvämningar samt skred, ras och erosion.

 • Fastighetens vatten och avlopp ska vara väl underhållet. Inte minst gäller det anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten.
 • När det finns både spill- och dagvattenledningar ute i gatan ska fastighetsägaren också separera fastighetens spill- och dagvatten.
 • Använda källaren på ett lämpligt sätt och även informera eventuella hyresgäster om detsamma.
 • Förvara inte dyrbara och värdefulla saker i källaren på grund av konsekvenserna vid en översvämning.

Analysera dina risker som fastighetsägare

Använd kartorna med riskområden för att se översvämningsriskerna vid dina fastigheter.

 • Zooma in kartan på det område där byggnaden eller området du vill studera finns.
 • Fundera över vilka risker som kan vara aktuella för din fastighet. Risker för regn bör studeras för alla fastigheter. Om fastigheten ligger nära en sjö eller ett vattendrag kan det även finnas risk för översvämning vid höga vattennivåer.
 • Klicka i den risk du vill studera.
 • Se om byggnaden eller området påverkas. Påverkan visas genom utbredning av översvämningsområde. För regn redovisas även modellerat vattendjup.
 • Om kartorna visar att det finns en risk behöver riskerna studeras mer i detalj. Gör en bedömning på plats för att se hur byggnaden skulle påverkas utifrån de scenarion som kartorna visar. Identifierade risker bör åtgärdas.

Minska dina risker som fastighetsägare

För att minska konsekvenserna vid en översvämning kan åtgärder delas upp i tre delar, det som kan göras före, under och efter en översvämning. För större byggnader och områden krävs ofta mer djupgående analyser för att ta fram de bästa lösningarna. Kommunen kan alltid fungera som stöd för att diskutera hur ett klimatanpassningsarbete bäst kan göras.

Tips så kan du skydda din fastighet

Det finns en hel del du som fastighetsägare kan göra för att minska riskerna med källaröversvämning. Här följer några exempel:

 • Använd inte avloppet som sopnedkast – ha alltid en papperskorg vid toalettstolen för allt badrumsavfall.
 • Ha manuella avstängningsbara golvbrunnar, som är ordentligt förankrade i golvet.
 • Ha självstängande golvbrunnar.
 • Installera en backventil på avloppsledningen.
 • Sätt tak över källartrappan.
 • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.

Kommunens åtgärder

Plan- och bygglagen ställer krav på att kommunens framtida översiktsplaner ska visa vilka risker som finns och redovisa en åtgärdsplan för att minska riskerna.

Vi jobbar med att minska risken för översvämningar. Det innebär till exempel att vi ser till att förbereda Finspång för stora och extrema regn. När vi bygger om eller bygger nytt och tar fram nya detaljplaner arbetar vi för att stora vattenmängder har någonstans att ta vägen. Det kan göras genom att säkerställa rinnvägar och undvika att skapa instängda områden men även söka möjlighet att göra nedsänkta ytor på lämpliga platser. Nedsänkta ytor ska placeras lägre än omgivande bebyggelse eller vägar så vattnet samlas där i stället för att orsaka översvämningar på ställen där de ställer till skada.

park

Om riskkartorna visar att det finns en risk för att vatten kan bli stående mot fasad behöver åtgärder tas fram för att minska risk för skada. Åtgärder kan delas upp i tillfälliga och permanenta åtgärder.

Permanenta åtgärder

En permanent åtgärd innebär att en risk byggs bort. Åtgärderna bör i första hand göras inom den egna fastigheten. I vissa fall kan flera fastigheter gå ihop och göra åtgärder tillsammans. Här följer förslag på hantering av permanenta åtgärder:

 • Se över höjdsättning och skapa nya lågpunkter eller avrinningsvägar där vatten kan samlas. Se till att vattnet rinner från byggnaderna till de nya lågpunkterna.
 • Flytta eller höj fasta installationer som riskerar att översvämmas, till exempel elskåp, ventilation med mera.
 • Skapa permanenta barriärer, vallar som hindrar vattnet att nå fram till byggnad, nedfarter med mera. Det kan till exempel vara att asfalten till en nedfart höjs, nedfarter fylls igen eller liknande.
 • Skapa lokala åtgärder för att hantera de mindre regnen genom att leda regnvatten till växtbäddar, grönytor, dammar och stenkistor för att avlasta dagvattennätet.

Tillfälliga åtgärder

Ibland finns det inte möjlighet att göra en permanent åtgärd och då går det istället att ha förberedelse för åtgärder som endast används under en översvämning. Nedan ges exempel tillfälliga åtgärder som kan användas.

 • Skapa beredskap för att bygga tillfälliga barriärer genom att bygga vallar på ställen där vatten kan rinna in mot byggnaden. Vallar kan byggas med sand, jord och plast. Det finns även färdiga barriärer att köpa.
 • Skaffa pumpar som kan användas för att hålla nere vattennivåer.
 • Skapa tillfälliga avledningsvägar i form av diken.
 • Se över vad i en byggnad som kan översvämmas och var beredd att flytta eller skapa skydd för dessa.

SHMI utfärdar ofta varningar inför större regn och höga vattennivåer i sjöar och vattendrag. Under de perioder då riskerna är större är det bra att följa vädervarningarna och vara beredd att vidta åtgärder för att minska konsekvenserna av översvämningen. Här är förslag på åtgärder som kan vidtas under en översvämning:

 • Täta golvbrunnar, fönster och ingångar där vatten riskerar att ta sig in.
 • Bygg vallar, gräv avledande diken
 • Flytta värdefulla föremål

Om fastigheten ändå drabbats är det viktigt att vara försiktig när vattnet dragit sig tillbaka. Fundament kan ha skadats och marken runt fastigheten kan ha blivit underminerad.

Vatten som orsakat översvämning kan även vara förorenat. Tänk på att rengöra och desinficera noga.

Dokumentera det som skadats och kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan eventuella skador åtgärdas.

Kontakt

Jonny Sävenhed
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-852 37
jonny.savenhed@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång