Finspångs kommun

Språk/Language

Detaljplan

En detaljplan är ett juridiskt dokument mellan kommunen, markägare och grannar. Här kan du läsa mer om detaljplaner, vad som gäller och få information om när en detaljplan ska användas.

Del av detaljplan.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt dokument mellan kommunen, markägare och grannar. Detaljplanen beskriver vad som får byggas inom ett visst område och hur mark och vatten ska användas. Den talar även om vilka byggåtgärder du och andra får och inte får göra inom planområdet.

Själva detaljplanen visas som ett bestämt område på en plankarta. Till kartan finns en planbeskrivning, som förklarar innehållet och vad som ska göras. Ibland kan det även finnas en bild av kartan och en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som uppskattar hur stor miljöpåverkan blir i det planerade området.

Kommunen ansvarar för detaljplanen

Sektor samhällsbyggnad i Finspångs kommun ansvarar för att ta fram nya detaljplaner på uppdrag av kommunstyrelsen. Det är också kommunen som tolkar de detaljplaner som finns och kan ta beslut om att anta en detaljplan. Den bedömning som görs av en detaljplan ligger till grund för beslut om till exempel bygglov.

Då behövs en detaljplan

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är en bra plats för bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när ett bebyggt område ska förändras, eller om det ska stå kvar. Detaljplanen måste också tydligt visa vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden.

En detaljplan som antagits av kommunen ger markägaren rätt att bygga enligt planen under den tid som planen gäller, så kallat genomförandetiden.

Exempel på situationer när detaljplan behövs:

  • När det sker större avvikelser från gällande plan.
  • Vid områden där det är stor efterfrågan på bebyggelse och där ny bebyggelse är lämplig.
  • Om det finns byggnader som ger störningar eller påverkar omgivningen på olika sätt.
  • När en ny bebyggelsegrupp i närheten av en befintligt sammanhållen bebyggelse saknar detaljplan.

Så ser detaljplaneprocessen ut

En bild som visar processen från planarbetet börjar, samråd, granskning, revidering, antagande, tid för överklagning, planen börjar gälla.

Kommunen kan ta fram en ny detaljplan på flera olika sätt, där standardförfarandet och det utökade förfarandet är de vanligaste. Vilket sätt kommunen väljer beror bland annat på hur omfattande detaljplanen är och hur stort allmänhetens intresse är.

I vissa områden där detaljplan saknas kan kommunen använda områdesbestämmelser för att säkerställa att det som står i översiktsplanen följs på rätt sätt. Områdesbestämmelser reglerar bland annat hur vissa grunddrag för mark- och vattenområden ska användas. Planprocessen för områdesbestämmelser är densamma som för detaljplaner och regleras i plan- och bygglagen.

Om du planerar en åtgärd som kan innebära att kommunen behöver upprätta, förändra eller upphäva en detaljplan, kan du ansöka om det genom att begära ett planbesked av kommunen. Ett planbesked ska vara skrifligt och ska ge dig svar på om ett planarbete kan påbörjas eller inte.

Det är kommunstyrelsen som efter förslag från fastighetsägaren eller byggaktören fattar beslut om ett detaljplanearbete ska starta. Beskedet ska ges inom fyra månader efter att fullständig ansökan kommit in. Om beskedet är negativt ska kommunen motivera och förklara varför. Kommunen tar betalt för planbesked enligt gällande plan- och bygglovstaxa.

Information om gällande detaljplaner finns att ta del av via länken nedanför.

Via länken här under hittar du de detaljplaner som kommunen arbetar med just nu.

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Planeringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång