Finspångs kommun

Språk/Language

Sevesoanläggningar

Företag som hanterar farliga ämnen och kemikalier kan få en Seveso-klassning. Seveso-klassningen delas in i två kravnivåer, en lägre och en högre. Vilken kravnivå som företaget placeras i baseras på mängden kemikalier som hanteras. Det finns en sammanräkningsklausul som innebär att ett företags nivå bedöms baserat på den totala mängden kemikalier och inte per styck. När ett företag hanterar tillräckligt stor mängd kemikalier så klassas de som en Seveso-anläggning och har skyldigheter enligt rådande lag.

Vi är väl förberedda om något skulle hända

Finspångs räddningstjänst har hög beredskap och är väl förberedda om det skulle inträffa en kemikalieolycka hos något av företagen.

I kommunen finns det tre så kallade Seveso-klassade företag, som lyder under Seveso-lagen och bedöms som farliga om en olycka skulle ske.

  • Jernbro Industrial Services AB
  • Nammo Sweden AB Vingåker
  • Siemens Energy AB

Alla tre har beredskapsplaner för olyckshändelser och samarbetar med räddningstjänsten för att underlätta räddningsarbete och brandbekämpning.

Till dig som privatperson och till närliggande företag

Jernbro Industrial Services AB omfattas av den högre kravnivån och ska ge information till närliggande företag och boende som finns inom företagets riskområde.

Företaget hanterar gasol som vid en olycka kan vara farlig för dig och miljön. Största risken vid ett utsläpp är brand och explosion.

I Finspång sköter Jernbro driften av en gasolanläggning för att kunna leverera gasol till kunder i området. Gasol är klassat som ett farligt ämne. I deras broschyr får du information om hur du får veta att en olycka inträffat i Finspång och vilka åtgärder du själv ska vidta. Kontaktinformation finns i broschyren.

Nammo Sweden AB Vingåker är ett företag som destruerar ammunition. Ammunitionen kommer både från svenska försvaret och från utlandet. Nammo tar hand om konventionell ammunition som är allmänt förekommande inom försvarsmakterna. Explosiva ämnen så som trotyl, hexogen och krut säljs för återvinning på den civila marknaden. Metall går till metallåtervinning och emballage flisas och säljs till värmeverk. Periodvis förekommer även produktion av rökgranater och rökhandgranater i liten omfattning.

FÖRHINDRANDE AV OLYCKOR
Hantering av farliga kemikalier är alltid förenat med risker, vid hantering av explosiva ämnen utgörs riskerna av brand och explosion. Företaget arbetar därför systematiskt för att undvika olyckor och för att minimera konsekvenserna för människor och miljö om olyckan skulle vara framme. Allt arbete utförs enligt skriftiga instruktioner. För att förebygga större olyckshändelser hanteras så små mängder explosiva ämnen som möjligt. Byggnaderna inom förrådsområdet är byggda i massiv betong och är placerade på ett sätt som förhindrar att en explosion i en lokal sprider sig till närliggande byggnader.

VID FARA
Om det skulle föreligga risk att en större olycka kan uppstå, t ex vid brand så kommer vägar att spärras av. Det är mycket viktigt att dylika avspärrningar respekteras! Vid en ev. händelse kommer information att gå ut via lokal- eller riksradion.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Räddningstjänsten Finspång medverkar i det förebyggande arbetet genom att delta vid tillsyner som utförs av Länsstyrelsen. Utöver detta sker träffar med företagets representanter på området vilket bidrar till att Räddningstjänsten blir väl förtrogna med området och dess risker.

För mer information kontakta
Nammo Sweden AB Vingåker, 64392 Vingåker
Föreståndare för externa förråd Vingåker nås via växeln +46-505 181 00

Datum 2024-04-22

Siemens Energy AB bedriver verksamhet på tre platser i Finspång, Centrumområdet, Norrmalmsområdet och på Skäggebyvägen. Den huvudsakliga verksamheten är produktion, service och underhåll av mellanstora gasturbiner, vilket även innebär provkörningar av den leveransklara turbinen.

Farliga ämnen som hanteras
Verksamheten på Norrmalmsområdet omfattas av den lägre kravnivån enligt Sevesodirektivet på grund av lagring och hantering av 100 ton LNG/LBG (flytande naturgas/biogas) som används som bränsle vid provkörningen av turbiner. Gasen är brandfarlig och kan bilda explosiva blandningar med luft. Gasen är nedkyld till -163° C som medför köldrisk.

Även dieselolja och vätgas används som bränsle och en del av vätgasen produceras på Norrmalmsverkstaden. Kampanjvis hanteras även större mängd vätgas samt andra bränslen som exempelvis metanol på området. Inför dessa kampanjer genomförs utredningar och riskbedömningar unika för det specifika tillfället.

Vid fara
Händelser i form av brand och explosion inom området bedöms inte ge andra konsekvenser än obehag i form av brandlukt för närboende eller andra som vistas i närheten av anläggningen.

Skulle en brand uppstå på området har Siemens Energy AB en egen vattencistern för våra sprinkleranläggningar samt möjlighet för Räddningstjänsten att använda vatten i cisternen vid insats.

Förebyggande åtgärder
Hantering av farliga kemikalier är alltid förenat med risker. Genomförda riskbedömningar visar på risker som utgörs av brand, explosion och läckage till omgivningen.

Siemens Energy AB arbetar systematiskt med att undvika olyckor och för att minimera konsekvenserna för människor och miljö om olyckan skulle vara framme. Instruktioner, checklistor och ronderingar säkerställer att arbetet sker på ett säkert sätt.

Hela Norrmalmsverkstaden är inhägnat vilket innebär att allmänheten inte har tillträde. Tillträde till området sker genom låsta snurrgrindar dit det krävs både kort och kod. Fordon måste passera bemannad vaktkur. Området är bemannat och ronderas dygnet runt. Tankfordonet för LNG/LBG har en egen färdväg samt egen lots från grinden till tanken för att eliminera riskerna för kollision samt begränsad trafik i anslutning till vätgasproduktionen.

Tillsyn
Länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Finspångs kommun och Räddningstjänsten har sedan 2010 genomfört regelbunden tillsyn på anläggningen. Utöver denna tillsyn genomförs både externa och interna revisioner av miljö- och säkerhetsarbetet.

För mer information kontakta
Siemens Energy AB
Slottsvägen 2-6
612 83 Finspang
Telefon 0122-810 00 (Växel)

(uppdaterad: 2022-11-18)

Bakgrunden till Sevesodirektivet

År 1976 inträffade en kemikalieolycka i den italienska staden Seveso. 2000 människor behandlades mot Dioxinförgiftning och en yta på cirka 25 kvadratkilometer kontaminerades. Området var inte beboligt på flera år efter händelsen.

För att skydda oss människor och vår miljö från att utsättas för liknande kemikalieolyckor antog rådet och Europaparlamentet 1982 direktiv 82/501/EEG om risker för storolyckor i vissa industriella verksamheter (Seveso I-direktivet). Sevesodirektivet infördes i svensk lagstiftning och utmynnade i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381).

Kontakt

Mattias Ström
Insatsledare, Brandingenjör
Räddningstjänsten

0122-852 17
mattias.strom@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 43 Finspång