Finspångs kommun

Språk/Language

Söka rivningslov

Om du ska riva en byggnad eller del av byggnad inom ett område med detaljplan ska du söka rivningslov. Att flytta en byggnad från en plats till en annan bedöms också som rivning (bygglov kan krävas för att ställa byggnaden på den nya platsen).

Om du ska riva en huvudbyggnad eller en del av huvudbyggnad inom område som saknar detaljplan måste du istället göra en anmälan. Du kan även behöva rivningslov utanför detalj­planelagt område, om detta anges i gällande områdes­­bestämmelser.

Generellt gäller att du inte behöver rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov.

Kontakta oss för att få veta vad som gäller i ditt fall.

Så här söker du rivningslov

De handlingar du ska skicka in när du söker rivningslov ska uppfylla vissa krav som du kan läsa mer om nedan.

Ritningar

Oberoende av vilken typ av åtgärd som du ska genomföra kommer du behöva bifoga olika ritningar.

Det här behöver du skicka in

Här ser du vilka handlingar som ska skickas in vid ansökan om rivning av en byggnad eller del av byggnad. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till er.

Kontrollplan inför startbesked

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Om du har en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen tillsammans.

Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500 (vid inglasning av altan)

Ange vilken byggnad som ska rivas.

Planritning i skala 1:100

Planritningen ska redovisa utvändiga mått och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna. Skraffera/fylltillbyggnadens väggar så de framgår tydligt. Ange rummets funktion och area samt visa gärna ett förslag på möblering.

Fasadritning

Vid rivning av del av byggnad ska det tydligt markeras vilken del som rivs.

Fotodokumentation

Vid behov bifogas foton över byggnad som avses att rivas.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontroll­ansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och två­bostadshus. En kontrollplan ska dock finnas i samtliga ärenden.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor kan du använda kontakt­formuläret nedan.Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Stefan Knezevic

Administratör
Karin Rickmar
Fredrika Lindberg (Föräldraledig)

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Det gör du enklast genom att kontakta bygglovs­expeditionen via e-post eller telefon. När du kommer till ditt bokade besök anmäler du dig först i receptionen.

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se