Finspångs kommun

Språk/Language

Organisation

Kommunen har ansvar för viktiga samhällsfunktioner. En del uppgifter måste kommunerna göra, andra är frivilliga. Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av medborgarna. Under den politiska organisationen finns en förvaltningsorganisation med anställd personal som genomför det som politikerna har beslutat.

Filmen nedan berättar kortfattat om hur organisationen fungerar.

Politisk organisation

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet i kommunen. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen. 

Det finns också politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott. Merparten av de förtroendevalda är fritidspolitiker som sköter sina uppdrag vid sidan av arbete eller studier.

I bilden nedan ser du den politiska organisationen inom Finspångs kommun.

Politisk organisation Överförmyndaren Kommunfullmäktige Kommunala bolag Kommunstyrelsen Revisionen Valnämnden Bygg och miljönämnd Social myndighetsnämnd

Läs mer om de olika politiska organen

Kommunalråd

Kommunalråd är en titel på en person som arbetar heltid eller deltid med politik i kommunen. Finspångs kommunfullmäktige har beslutat att fördela uppdragen på flera personer. Råden har olika ansvarsområden. De kan inte fatta beslut åt kommunen på egen hand utan påverkar politiska frågor genom att sitta med och besluta i kommunstyrelsen.

Förvaltningsorganisation

I förvaltningsorganisationen arbetar anställda personer med att genomföra det som politikerna beslutat om. I bilden nedan ser du hur förvaltningen är organiserad.

Förvaltningsorganisation Ledningsstab Kommundirektör - Ledningsstab Sektor utbildning Sektor samhällsbyggnad Sektor vård och omsorg Sektor social omsorg

Läs mer om förvaltningsorganistionen

Ledningsstaben och sektorerna arbetar med att genomföra det som politikerna beslutar i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. Personalen i sektorerna är tjänste­personer som arbetar med de dagliga uppgifterna i till exempel skolan, äldreomsorgen, hos räddningstjänsten eller på biblioteket.

Kommunala bolag

Delar av Finspångs kommuns verksamhet drivs i bolagsform. Moderbolag är Finspångs förvaltnings- och industrihus AB (FFIA). I FFIA ingår Finspångs Tekniska, Finspångs stadsnät Finet AB och Vallonbygden AB.

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (FFIA), är moderbolag för kommunens indirekt helägda bolag Vallonbygden AB (Vallonbygden), Finspångs Tekniska Verk AB och Finspångs Stadsnät AB (Finet).

Bolagets uppdrag

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB har i uppdrag att säkerställa att de kommun­ägda bolagen verkar för koncernnytta och att helhetssyn genomsyrar bolagen i kommun­koncernen. Bolaget ska också bidra till att förverkliga den kommungemensamma visionen som den beskrivs i kommunens strategiska plan, samt i gemensamt ägardirektiv. Bolaget är kommun­styrelsens verktyg för strategisk styrning och uppföljning av dotterbolagens verksamhet.

Förutom detta ska bolaget utveckla goda betingelser för småindustri och hantverk genom att förvärva, avyttra, äga, bygga och förvalta fastigheter med lokaler för uthyrning. Bolaget har dessutom ett tillväxt­politiskt uppdrag.

Johan Persson
Kommundirektör
Ledningsstaben

0122-859 86
johan.persson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Finspångs Tekniska erbjuder tjänster inom fjärrvärme, vatten, avlopp och avfallshantering. Dessutom sköter de kommunens gator, grönområden och allmänna platser.

Finspångs stadsnät Finet AB arbetar med bredbands­utbyggnaden i kommunen och kan i dag erbjuda 98 procent av kommun­invånarna bredbands­uppkoppling.

Vallonbygden AB är kommunens bolag för bostadsförsörjning. Med cirka 1 950 lägenheter i Finspång är de den största hyresvärden.

Krisledningsorganisation

Vid en större samhällsstörning eller kris kan delar av kommunens organisation tillfälligt förändras för att snabbt och effektivt kunna hanterat det som inträffat och dess konsekvenser.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång