Finspångs kommun

Språk/Language

Tillsyn och skötsel av lekplatser

Lekplatser är viktiga mötesplatser för lek och utevistelse. Idag finns cirka tio kommunala lekplatser som varje år besiktigas för att uppfylla de säkerhetskrav som finns.

I plan- och bygglagstiftningen ställs det krav på lekplatser och lekredskap i flera olika avseenden. Det finns krav på de delar av lekplatsen som är byggnadsverk, det vill säga byggnader eller andra anläggningar än byggnader. Exempel på byggnader på lekplatser kan vara små och enklare hus för lek. Exempel på andra anläggningar är fasta lekanordningar som gungor, rutschkanor och klätter­ställningar. Kraven gäller vid uppförande och ändring. Det är de krav som gällde när lekplatsen anlades som ska uppfyllas och de ska med normalt underhåll kunna antas komma att fortsätta att vara uppfyllda under en ekonomiskt rimlig livslängd.

Finspångs kommuns dotterbolag Finspångs Tekniska har uppdraget att sköta de kommunala lekplatserna. I uppdraget ingår bland annat skötsel av gräsytor, buskage, träd, lekredskap, parkmöbler, staket och papperskorgar.

Byggnadsnämnden ansvarar för att utöva tillsyn över lekplatser. Den har tillsyn över att den som ansvarar för lekplatsen följer kraven vid uppförande och ändring av lekplatser. Nämnden har även tillsyn över att kraven på vård, skötsel och underhåll följs i bruksskedet samt att enkelt avhjälpta hinder undanröjs. Tillsynen kan utföras på olika sätt och behöver anpassas efter omständigheterna i det enskilda fallet.

Mot bakgrund av vilka brister som är vanligast förekommande anser Boverket att det finns skäl för byggnadsnämnderna att i första hand inrikta sin tillsyn på:

  • Ursprungliga fel och brister som innebär risk för olycksfall eller bristande tillgänglighet/användbarhet,
  • Bristande underhåll, vård och skötsel som innebär risk för olycksfall eller bristande tillgänglighet/användbarhet, och
  • Enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet eller användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Exempel på vad byggnadsnämnden kan utöva tillsyn över:

  • Försämrat fallunderlag till exempel genom minskad storlek, försämrat material eller sämre stötdämpning.
  • Rostiga metalldelar, rötangripet trä, utstickande spik, skruv eller trädelar, torrsprucket trä, kärvande och osmorda redskap, gungleder som fastnat eller är på väg att slitas ut, dåliga infästningar, lösa bultar och skruvar, glappande borrhål, ytliga betongfundament med mera.
  • Försämrad tillgänglighet till och från lekplatsen och på lekplatsen för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga till exempel på grund av igenväxta gångvägar.
  • Försämrad användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

En lekpark ska vara tillgänglig för alla och några delar som byggnadsnämnden tittar är om det finns nivåskillnader, trappsteg eller bristfällig belysning.

Hinder mot tillgänglighet och användbarhet på lekplatser är många gånger enkelt att avhjälpa.

Kontakt

Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 09-11

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång