Finspångs kommun

Språk/Language

Överförmyndaren

Överförmyndaren arbetar med tillsyn av gode män, förvaltare och förmyndare.

Tingsrätten anordnar godmanskap, förvaltarskap och vissa förmyndarskap, efter att över­förmyndaren har lämnat förslag på lämpliga personer för uppdragen.

Enligt lag har den som lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande rätt till god man eller förvaltare, om inte tillräcklig hjälp kan ges från annat håll.

Ärendena initieras antingen av den sökande själv eller nära anhörig i en ansökan till Norrköpings Tingsrätt. Den kan också initieras av sektor social omsorg, eller av landstingets olika verksamheter, via läkarintyg.

Tillsyn över föräldrar till omyndiga barn

Överförmyndaren har även tillsyn över alla föräldrar som har omyndiga barn. Tillsynen sker främst genom en kontroll av den omyndiges medel när de överstiger åtta basbelopp eller när barnet äger fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom.

Överförmyndaren ska:

  • ha tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.
  • granska förmyndares, förvaltares och gode mäns årsredovisningar.
  • bestämma arvoden till förvaltare, förmyndare och gode män, samt avgöra om dessa ska betalas av allmänna medel.
  • pröva tillstånd för vissa förvaltningsåtgärder som förmyndare, förvaltare och god män vill göra.
  • aktualisera förordnande av gode män.
  • informera och utbilda förmyndare, förvaltare och gode män.
  • hålla kontakten med myndigheter, domstolar och förvaltningar som är berörda av över­förmyndarens tillsyn eller enskilda ärenden.

Alla kommuner ska ha en överförmyndare

Enligt föräldrabalken ska varje kommun välja en över­förmyndare samt en ersättare (i vissa kommuner en nämnd).

Kontakt

Heléne Esping (S)
Överförmyndare

072-726 91 10
helene.esping@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Handläggare

Nadja Jansson
Handläggare
Överförmyndaren

0122-852 30
overformyndaren@finspang.se

Telefontid: måndag, onsdag och fredag kl. 10-12. Besökstid enligt överenskommelse.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anna Rohlén
Handläggare
Överförmyndaren

0122-855 90
overformyndaren@finspang.se

Telefontid: måndag, onsdag och fredag kl. 10-12. Besökstid enligt överenskommelse.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång