Finspångs kommun

Språk/Language

Detaljplan för Sunda/ Högsätter

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området Sunda/ Högsätter.

I kommunens VA-plan pekas Sunda/ Högsätter ut som ett område som ska ha VA-försörjning i kommunal regi. I samband med detta har det bedömts finnas ett behov av detaljplaneläggning för fastigheten Sunda 1:15 med flera för att utöver hantera en VA-utbyggnad även underlätta bygglovgivning och möjliggöra en utveckling av området.

För det aktuella området gäller Områdesbestämmelser Sunda 1:3 och 1:15 m fl (Ob 4). Syftet med områdesbestämmelserna var att bevara områdets karaktär som fritidsbebyggelse, genom begränsning av byggnadsareor, dels genom begränsning av antalet tomter bibehålla erforderliga fri- och strövområden mellan bebyggelsegrupperna. Bestämmelserna reglerar en största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad, 45 m2 eller 70 m2, och komplementbyggnad, 20 m2 eller 30 m2, beroende på placering inom området.

I detaljplaneuppdraget ingår bland annat att se över byggrätter och utreda om det finns möjlighet att tillskapa ytterligare bostadstomter.

Detaljplanarbetet förväntas startas under 2023.

Detaljplaneprocessen.

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Planeringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Planeringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång