Finspångs kommun

Språk/Language

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet, främst mot spioneri, sabotage, terroristbrott.

Om myndigheter, kommuner och företag i Sverige som utsätts för antagonistiska handlingar kan orsaka allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet. Det kan till exempel handla om verksamheter inom rättsväsendet, energi- eller vattenförsörjningen, telekommunikationer eller transportsektorn.

Olika typer av säkerhetsskydd

Det finns tre olika grundtyper av säkerhetsskyddåtgärder som kan minska sårbarheter eller dess effekter.

Personalsäkerhet

Syftet med personalsäkerhet är att förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till känsliga uppgifter. Det handlar också om att säkerställa att de personer som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd.

Fysisk säkerhet

Fysisk säkerhet ska skydda mot att obehöriga får tillträde till platser där säkerhetskänslig verksamhet bedrivs och mot skadlig inverkan på säkerhetskänslig verksamhet. Hur den fysiska säkerheten utformas beror på vad som ska skyddas och mot vilken typ av hot som identifierats.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet kan ses som en uppsättning administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder för att bevara informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet:

Finspångs kommuns offenliga handlingar och post

En förteckning över inkommande och utgående handlingar till och från kommunstyrelsens verksamhetsområde publiceras varje vardag på Finspångs kommuns webbplats.

Vad görs i Finspångs kommun?

Finspångs kommun genomför ett flertal aktiviteter för att förebygga och förbereda inför en eventuell krissituation kopplat till säkerhetsskydd, bland annat:

  • Risk- och sårbarhetsanalys inkl åtgärdsplan
  • VBE-plan (plan mot våldsbejakande extremism)
  • Utbildning för medarbetare för hantering av pågående dödligt våld
  • Plan för hot- och våld mot förtroendevalda och tjänstepersoner
  • Skalskydd, förnyatt taggsystem och förtydligande rutiner för in- och utpassering

Kontakt

Helené From
Samhällsbyggnads- och säkerhetschef
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 60
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång