Finspångs kommun

Språk/Language

Litium-jon batterier

Samhället står inför ett skifte där litium-jon (Li-Ion) batterier blir en allt vanligare energikälla för att driva fordon. Användandet av Li-Ion batterier finns sedan tidigare i vår omgivning i form av batterier till bland annat mobiltelefoner, datorer, paddor och elcyklar

Här får du som företag och organisation tips och rekommendationer om:

 • Förebyggande åtgärder som kan vidtas för att minska risken för och omfattningen av en brand vid laddning av fordon som drivs av Li-Ion batterier.
 • Placering av laddutrustning för fordon så att räddningstjänsten får möjlighet att genomföra en effektiv och säker räddningsinsats om brand uppstår.

Brandrisk med litium-batterier

Brand i Li-Ion batterier sker genom så kallat termisk rusning (en okontrollerad kemisk reaktion som uppnås vid en höjd temperatur). En termisk rusning kan starta av mekanisk påverkan men också av extern eller intern värmepåverkan. När ett batteri får en termisk rusning kan den värme som bildas generera en brand.

De restprodukter som bildas och frigörs vid brand är av olika slag och har varierande toxicitet, både för människa och miljö. Vilken typ och mängd av restprodukt som frigörs beror till stor del på vad det är som brinner, hur mycket värme som reaktionen har att tillgå samt om det finns ett fritt flöde av syre till branden eller ej. Det man har observerat då Li-Ion batterier brinner är att det även bildas förhöjda värden av väteflourid. Väteflouridgas ses som extra toxiskt då den kan penetrera huden och påverka nervsystemet negativt.

Placering av laddplatser

Den energi (värme) som frigörs då ett batteri brinner beror mycket på vilken laddningsnivå batteriet har vid tidpunkten. En högre laddningsprocent genererar högre energiutsläpp vid brand. Om äldre konstruktioner, det vill säga konstruktioner som inte dimensionerats för denna mängd energi, utsätts för värme under en längre tid så kommer det att resultera i att konstruktionen tappar bärighet tidigare än vad den är beräknad för. Nu gällande byggregler reglerar inte hur laddstationer för elfordon får placeras.

Under rubriken ”rekommendationer” listas åtgärder som antingen minskar risken för uppkomst av brand, vid laddning av Li-Ion-batterier, eller ger bättre förutsättningar för en räddningsinsats då en brand väl har brutit ut. Listan ger inga garantier för att räddningstjänsten kan genomföra en släckinsats, men åtgärderna ökar sannolikheten för att kunna göra det.

Rekommendationer

 • Använd korrekt laddutrustning.
 • Följ elsäkerhetsverkets rekommendationer för installation av laddutrustning.
  (För publika laddningsstationer över 3,7kw finns ett EU-direktiv. Mer information finns på www.elsakerhetsverket.se.)
 • Använd inte förlängningssladd.
 • Placera laddstationer i öppna fria miljöer, det vill säga:
  • i det fria eller under skärmtak.
  • med avstånd till övriga byggnader.
 • Om laddplatser placeras i byggnader bör det finnas goda möjligheter att använda brandgasventilering, för att transportera bort varma brandgaser.
 • Laddningsplats bör vara nära utgångar, utan att inskränka på utrymningsvägar.
 • Markera tydligt ut laddplatser.
 • Placering mellan fordon som laddas bör vara väl tilltagen eller avskärmad, för att minska spridningsrisk vid eventuell brand.
 • Närhet till brandpost.

Laddning av andra typer av elfordon

 • För övriga elfordon (så som elcyklar, truckar med mera) bör laddning i första hand ske utomhus eller i välventilerade utrymmen, och därefter i utrymmen som är brandtekniskt avskilda från övrig verksamhet.

Då varje plats och installation är olika så rekommenderar vi att ni kontaktar räddningstjänsten för tips och råd kring laddning och laddplatser.

Kontakt

Daniel Svanér
Insatsledare
Räddningstjänsten

0122-850 76
daniel.svaner@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 44 Finspång