Finspångs kommun

Språk/Language

Detaljplan för Stations­området

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny detaljplan för norra Stationsområdet, del av fastigheten Högby 1:2.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet tillskapa kvartersmark för att möjliggöra byggande av flerfamiljsbostäder liksom undersöka möjligheterna för kommunal och offentlig service.

Samhällsplaneringsenheten arbetar med att ta fram samrådshandlingar.

Detaljplaneprocessen.

Relaterad information

Kontakt

Johanna Trozelli
Planarkitekt
Planeringsenheten

0122-857 85
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Planeringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång